PODLASKIE FORUM GIS

PODLASKIE FORUM GIS

I Forum - Augustów

I Podlaskie Forum GIS

BUDOWA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (02.09.2004)

13.00                        

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 - 13.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Augustowskiego i Burmistrza Miasta Augustów

13.30 - 15.30

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Podlaski System Informacji Przestrzennej.
- Przykłady wdrożeń regionalnych systemów GIS w Polsce i na świecie
- Prezentacja map numerycznych z terenu powiatu suwalskiego jako podstawy do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej.
- Ewidencja budynków

15.30 - 16.00

Poczęstunek (stół szwedzki)

16.00 - 18.00

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Leśna Mapa Numeryczna jako element bazy danych o lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 w Białymstoku
- Zastosowania wielkoformatowych cyfrowych systemów do obróbki i emisji dokumentacji geodezyjnej.

19.00

Występ zespołu kabaretowego i ognisko

 

Dzień drugi (03.09.2004)

9.00 – 10.00

Śniadanie

10.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej w analizie środowiska rolniczego dla potrzeb polityki regionalnej i optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów   rolnictwa.
- Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich” - działanie — scalenia gruntów.
- Przygotowanie katastru nieruchomości w województwie podlaskim do celów IACS, PTN i celów fiskalnych

14.45 – 15.30

Obiad

15.45 – 18.00

 

- Urządzenia wielkoformatowe HP
- Pomiary stacją GPS

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci (04.09.2004)

8.30 – 9.30

Śniadanie

10.00 – 13.00

Wycieczka statkiem po jeziorach augustowskich i zakończenie Forum

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Forum - Białowieża

II Podlaskie Forum GIS - Białowieża

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

Program FORUM 

 

Dzień pierwszy (01.09.2005)
13.00                          Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 – 13.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Hajnowskiego i Wójta Gminy Białowieża

13.30 – 15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Podlaski System Informacji Przestrzennej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
- Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Przestrzeni Rolniczej Województwa Podlaskiego w zarządzaniu i polityce regionalnej oraz w monitoringu funkcji produkcyjnych, retencyjnych i siedliskowych istniejących zasobów ziemi  (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
- Integracja map glebowo rolniczych z danymi ewidencji gruntów i budynków w systemie GeoKataster (Starostwo Powiatowe w Suwałkach) System projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.System rejestru planów przestrzennych i jego integracja z ewidencją gruntów i budynków.- (GISMATIC z Włocławka)
15.15 – 16.00 Obiad

16.00 – 18.15

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Zarządzanie zasobem geodezyjno-kartograficznym w WODGiK – rozwiązania informatyczne firmy INTERGRAPH (INTERGRAPH z Warszawy)
- „Republika GIS” – Publikowanie informacji przestrzennych przez internautów (Politechnika Białostocka)
- Wykorzystanie druku cyfrowego w systemie informacji przestrzennej (OCE z Warszawy)
- Technologia hybrydowa w archiwizacji i zarządzaniu (KWANT z Ostrołęki)
19.30 Kolacja (ognisko)

 

Dzień drugi (02.09.2005)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki

9.10 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- Zarządzanie miastem i powiatem przy pomocy systemu STRATEG (GEOBID z Katowic )
- Aspekty formalno organizacyjne Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej  w województwie opolskim (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
- Praktyczne wykorzystanie SIP w Lasach Państwowych (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku)
- System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego – w zarządzaniu przestrzenią regionu (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
- Wykorzystanie danych przestrzennych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i bezpiecznego (INFOKART z Warszawy)
- Elbląski System Informacji Przestrzennej (Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne z Elbląga)
- Szybka aktualizacja baz danych GIS za pomocą odbiorników GPS firmy Trimble (IMPEXGEO Nieporęt) 
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Zwiedzanie Hajnówki
godz. 1900  Kolacja

 

Dzień trzeci (03.09.2005)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Rezerwat  Żubrów i Muzeum
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

SPONSORZY:

           

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

III Forum - Nowogród

III Podlaskie Forum GIS - Nowogród

PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYKORZYSTANIA GIS W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU REGIONEM

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (31.08.2006)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.30

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Łomżyńskiego i Burmistrza Gminy Nowogródu

12.30 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
-  „Wykorzystanie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej w analizie i prognozowaniu zmian użytkowania gruntów” – (IUNiG IP Puławy)
-  „Kartograficzne i opisowe źródła danych, ich dostępność, przydatność i wiarygodność do opracowań związanych z wykonywaniem zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c pkt. 4 i 5 ustawy prawo geodezyjne” – (InterTIM Suwałki)
- „Systemy Informacji Przestrzennej GEO-INFO, moduł melioracje” – (Systherm Info Poznań)
- „Wykorzystanie GIS w zarządzaniu miastem metropolitalnym” – (UM Kraków)
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwami na kawę
- „System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego” – (Infokart Warszawa)
- „Planowanie przestrzenne jako komponent krajowej infrastruktury danych przestrzennych” – (Akademia Rolnicza Wrocław)
- „Zobrazowania satelitarne jako nowoczesne elementy GIS w planowaniu i zarządzaniu” – (SCOR Warszawa)
- „System STRATEG w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu regionem” – (Geobid Katowice) 
17.30 – 18.00  Dyskusja
19.00 Kolacja (ognisko)

 

Dzień drugi (01.09.2006)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki

9.10 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa

- "Portal geoinformacyjny - integracja danych szczebla regionalnego i powiatowego - prezentacja rozwiązań firmy Intergaph" – (Intergraph Polska Warszawa)
- „Wojskowy system elektronicznej dystrybucji danych geoprzestrzennych” –(Zarząd Kartografi Wojskowej Warszawa)
- „Zdalna obsługa wykonawcy prac geodezyjnych w Powiatowym (Miejskim) ODGiK” – (OPGIEKA Elbląg)
- „Nowe wielkoformatowe rozwiązania HP dla GIS” – (Kwant Ostrołęka)
- „Technologie pozycjonowania w sieciach referencyjnych GPS, w ofercie Leica Geosystems” – (Leica Warszawa)

12.00 – 12.30 - przerwa na kawę

12.30 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, moduł TBD – Baza Danych Topograficznych” – (Systherm Info Poznań)
- „Zastosowanie narzędzi GIS w zarządzaniu przestrzenią Biebrzańskiego Parku Narodowego” – (BPN Osowiec)
- „Praktyczne wykorzystanie Leśnej Mapy Numerycznej w prowadzeniu gospodarki leśnej” – (RDLP Białystok i BULiGL Białystok)
- „Zmiany w technologiach wielkoformatowego druku cyfrowego i ich zastosowanie w GIS” – (OCE Warszawa)  
14.00 – 14.30 Dyskusja
14.30 – 15.30 Obiad
15.30 – 18.00 zwiedzanie Fortów Carskich
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (02.09.2006)

8.00 – 9.00 Śniadanie – bufet  szwedzki
9.00 – 12.00
Zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

 

SPONSORZY:

           

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Forum - Rajgród

IV Podlaskie Forum GIS - Rajgród

ŚRODOWISKO NATURALNE I SPOSOBY JEGO IDENTYFIKACJI W PRZESTRZENI

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy (30.08.2007)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.15

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Grajewskiego i Burmistrza Gminy Rajgród 

12.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Konsekwencje dyrektywy INSPIRE dla środowiska i geodezji” – Edward Mecha;
- „Sposoby identyfikacji, monitoringu i wizualizacji zjawisk zachodzących w przestrzeni przyrodniczej Parku Narodowego” – Grzegorz Kwiatkowski BPN;
- ” Przykłady zastosowania GIS w ocenach stanu środowiska naturalnego” - Magdalena Kiercul, Grzegorz Bok  WIOŚ;
- „Zarządzanie oddziaływaniem na środowisko w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym” – Grzegorz Piłat Intergraph;
- „Miejski System Informacji Przestrzennej w Białymstoku - możliwości zastosowań” – Bogusław Wilczyński
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Analiza zmian zasobów wodnych Puszczy Augustowskiej” – Marek Ksepko BUL;
- „Technologia skaningu laserowego  (LIDAR) w urządzaniu lasu” – Krzysztof Gajko BUL;
- „Analiza możliwości oceny zmian środowiska naturalnego pasa drogi z użyciem wysokorozdzielczych i wielospektralnych zobrazowań satelitarnych” – Bogdan Kolanowski SCOR;
- „Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego” – Jarosław Somla GUGiK;
- „Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem” – Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg
17.40 – 18.00 Dyskusja
19.00 Kolacja

 

Dzień drugi (31.08.2007)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.10 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Wykorzystanie automatów komórkowych do prognozowania zmian użytkowania przestrzeni w perspektywie 2020 roku w województwie podlaskim” – Tomasz Stuczyński IUNiG;
- „Teledetekcja jako narzędzie do zdalnego badania i monitoringu środowiska” – Jerzy Wiśniewski SCOR;
- „Ewidencja źródeł zagrożenia oraz prognozowania rozwoju zdarzeń kryzysowych w oparciu o technologie GIS” – Arkadiusz Stasiak INFOKART;

- „Satelitarne technologie GNSS w monitorowaniu środowiska Wielkich Jezior Mazurskich” – prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
- „Potrzeba identyfikacji przestrzennej w gospodarce odpadami na przykładzie miasta Siemianowice Śląskie” – Weronika Borys, Krzysztof Borys. GEOBID;
- „Wykorzystanie mapy zasadniczej w projektach GIS na przykładzie projektów mapy akustycznej dla Gdańska, Warszawy i Gdyni” – Andrzej Naguszewski, Ryszard Bratuś i Magda Piwowarska BMT Cordah
- „Nowe plotery fotograficzne firmy HP dla potrzeb geodezji” - Wiesław Makówka KWANT;
- Prezentacja sprzętu firmy Leica Geosystems

13.40 – 14.00  Dyskusja
14.00 – 15.00 Obiad
15.30 – 18.00 Zwiedzanie Twierdzy Osowiec
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (01.09.2007)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Wycieczka do Doliny Rospudy
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum

 

SPONSORZY:
           

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

V Forum - Augustów

V Podlaskie Forum GIS - Augustów

INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH W POLSCE A DYREKTYWA INSPIRE

 

Program FORUM


Dzień pierwszy (28.08.2008)
12.00                     Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

12.00 – 12.15

 

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Augustowskiego i Burmistrza miasta Augustów

12.15 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „Informacja geodezyjna i kartograficzna jako podstawa funkcjonowania administracji publicznej” – Adam Iwaniak - wiceprezes GUGiK, Warszawa;
- „Polska infrastruktura danych przestrzennych w świetle dyrektywy INSPIRE - za i przeciw” – Edward Mecha - Stowarzyszenie GISPOL;
- „Zakres spełniania norm europejskich dotyczących infrastruktury informacji geoprzestrzennej zdefiniowanej w dyrektywie INSPIRE z produktami pochodzącymi z zobrazowań satelitarnych uzyskanych z systemu IKONOS” - Jerzy Wiśniowski - SCOR, Komorowo;
- „Węzeł regionalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek - WASKO, Gliwice;
14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa
- „Integracja baz katastralnych, mapy zasadniczej i map topograficznych w świetle standaryzacji danych” – Ludmiła Pietrzak - InterTIM, Suwałki;
- „Kataster OnLine jako węzeł powiatowy infrastruktury danych przestrzennych” – Dariusz Cieśla - Intergraph, Warszawa;
- „EwMapa jako narzędzie dla INSPIRE” – Krzysztof Borys - GEOBID, Katowice;
- „Bezpieczeństwo usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek - WASKO, Gliwice;
- „Przegląd współczesnych możliwości prezentacji danych przestrzennych w Internecie” – Piotr Jurczak, Zbigniew Malinowski - GEO-SYSTEM Sp. z o. o., Warszawa
17.30 – 18.00 Dyskusja
19.00 Kolacja

 

Dzień drugi (29.08.2008)

8.00 – 9.00 Śniadanie

9.15 – 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja referatowa z przerwą na kawę
- „Prognoza wpływu zmian klimatu na przydatność rolniczą gleb województwa podlaskiego” – Tomasz Stuczyński - IUNiG PiB, Puławy;
- „Zastosowanie narzędzi GIS w analizie budowy geologicznej terenu na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego” – Grzegorz Kwiatkowski - Biebrzański Park Narodowy, Twierdza Osowiec;
- „Modelowanie danych przestrzennych z zastosowaniem uogólnionej klasy obiektów” – Arkadiusz Stasiak - INFOKART, Warszawa;

- „Rola Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych” – Waldemar Izdebki - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, GEO-SYSTEM Sp. z o. o., Warszawa
- „Zarządzanie Zasobem Wojewódzkim” – Adam Augustynowicz - OPEGIEKA, Elbląg;
- „Problemy certyfikacji serwisu czasu rzeczywistego ASG EUPOS w aspekcie pozyskiwania wiarygodnych danych przestrzennych” – Stanisław Oszczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn;
- „Nowe rozwiązania wielkoformatowe HP dla GIS” - Wiesław Makówka - HP, Warszawa i Danuta Karaś - KWANT, Ostrołęka;
- Prezentacja sprzętu firmy Leica Geosystems

13.00 – 13.30  Dyskusja
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 18.00 Zwiedzanie Klasztoru Kamedułów nad jeziorem Wigry
19.00  Kolacja

 

Dzień trzeci (30.08.2008)

8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 Wycieczka kolejką wąskotorową
12.00 – 13.00 Obiad i zakończenie Forum
 


 


 

 

 

 

 

 

VI Podlaskie Forum GIS

VI Podlaskie Forum GIS, odbyło się w dniach 3-5 września 2009 w Supraślu.

INTEROPERACYJNOŚĆ INSTYTUCJONALNA I TECHNOLOGICZNA DO ZASTOSOWANIA W GEOINFORMACJI

 

Program FORUM

 

Dzień pierwszy  03.09.2009 (czwartek)

11.00                

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

11.00 – 11.30

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodety Kraju, Starostę Białostockiego, Burmistrza Supraśla i Geodetę Województwa Podlaskiego

11.30 – 13.00

 

 

 

 

 

 

Sesja I

“PSIP - stan aktualny i perspektywy rozwoju”

Marta Anchimiuk – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Białystok

 

“Interoperacyjność instytucjonalna w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej Białegostoku”

- Bogusław Wilczyński - Urząd Miejski, Białystok

 

“Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle Europy - sukces czy porażka”

Tomasz Berezowski – INTERGRAPH Polska, Warszawa

 

“Interoperacyjność systemów a modelowanie danych przestrzennych według ISO”

- Adam Augustynowicz - Opegieka, Elbląg

13.00 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja II


“Nowe paradygmaty baz i rejestrów”

- dr Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

“Realizacja Projektu ”Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez internet”

- Krystian Kaczmarek - Geodeta Województwa Pomorskiego, Gdańsk

 

“Wykorzystanie danych serwisu geoportal.gov.pl w lokalnych serwisach internetowych”

- Zbigniew Malinowski - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Optymalizacja doboru rozwiązań w zakresie plotowania, skanowania i kopiowania z uwzględnieniem kosztów eksploatacji, technologii i aktualnych potrzeb - porównanie dostępnej oferty rynkowej”

- Wiesław Kuchta - DECO DRUK Centrum Dużego Formatu, Warszawa

15.00 – 16.00

Obiad

16.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

 

Sesja III


“Problemy interoperacyjności systemów geoinformacyjnych w Polsce”

- Arkadiusz Stasiak - INFOKART, Warszawa

 

“Interoperacyjność technologii pomiarowych i mobilnych systemów teletransmisji danych”

- prof. dr hab. Stanisław Oszczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

“Modelowanie miast/budynków 3D i ich zastosowania w Internecie”

- Andrzej Bielasty - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Nowe rozwiązania HP dla GIS”

- Danuta Karaś - KWANT, Ostrołęka

19.00

Kolacja

 

Dzień drugi   04.09.2009  (piątek)

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja IV

“Przestrzenna analiza możliwości retencjonowania wody na obszarach zmeliorowanych dla różnych scenariuszy zmian klimatu w województwie podlaskim”

- doc. dr hab. Tomasz Stuczyński - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy

 

“Aktualne trendy w budowie Systemów Informacji Geograficznej dla samorządów na przykładzie technologii ESRI”

Grzegorz Kurzeja - ESRI Polska Sp. z o. o., Warszawa

 

“EWMAPA jako integrator danych zasobu z danymi o środowisku”

- Weronika Borys - GEOBID, Katowice

 

“Standard ISO 19152 jako integrator danych zasobu z danymi o środowisku”

- dr Edward Mecha - Stowarzyszenie GISPOL

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja V


“Wykorzystanie internetu do usprawnienia obsługi prac geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

- dr Waldemar Izdebski - GEO-SYSTEM, Warszawa

 

“Wykorzystanie danych ewidencji gruntów w zarządzaniu przestrzenią Biebrzańskiego Parku Narodowego”

Grzegorz Kwiatkowski - Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza

 

“CE-BZGIS w Ostrowi Mazowieckiej rok po rozpoczęciu kształcenia na studiach podyplomowych interoperacyjnego GIS - analizy i wnioski”

- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS, Ostrów Mazowiecka

 

“Na fali koloru - nowe technologie kolorowego druku OCE w służbie geodezyjnej”

- Jarosław Bąk - Oce Poland, Warszawa

13.00 – 14.00

Obiad

14.15 – 18.00

Zwiedzanie Tykocina

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci  05.09.2009 (sobota) 

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 12.00

Zwiedzanie Supraśla

12.00 – 13.00

Obiad i zakończenie Forum

 

 

Część zdjęć została zamieszczona dzięki uprzejmości Pana Stanisława Marcina Wilińskiego,
redaktora miesięcznika "Przegląd Geodezyjny"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Forum - Przewięź

VII Podlaskie Forum GIS, odbyło się w dniach 26-28 sierpnia 2010 w Przewięzi

"Technologie tworzenia, udostępniania i współużytkowania danych przestrzennych"

Program FORUM

 

Dzień pierwszy  26.08.2010 (czwartek)

12.00                

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

13.00 – 13.30

Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, starostę Augustowskiego, Burmistrza Miasta Augustowa i Geodetę Województwa Podlaskiego

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju

13.30 – 14.30

 

 

 

 

 

 

Sesja I

„Główne kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technicznych w wybranych standardach technicznych”

Jerzy Zieliński - Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa
Aktualizacja, udostępnianie, przetwarzanie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku”

 - Alicja Horodeńska, Piotr Trofimow - Urząd Miejski w Białymstoku

„Zintegrowana funkcjonalność tworzenia, udostępniania i współużytkowania danych przestrzennych w systemie firmy GEOBID”

- Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

„Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych w administracji samorządowej”

 - dr Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o. Warszawa

14.30 – 15.30

Obiad

15.30 – 18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja II
„Opracowanie metadanych w kontekście SDI i rozwoju www”

 - dr Adam Iwaniak - Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

„Tworzenie i udostępnianie metadanych z pomocą narzędzi ESRI”

- Aneta Merska, Grzegorz Kurzeja - ESRI Polska Sp. z o.o. Warszawa

„Atrybut daty powstania bądź modyfikacji obiektów w bazach danych przestrzennych. Konsekwencje prawne atrybutu daty w udostępnianych danych przestrzennych w świetle ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej”

 - dr Ludmiła Pietrzak - InterTIM, Warszawa

„Środowisko programowe GeoBa jako narzędzie do tworzenia, udostępniania i wykorzystywania wytworzonych danych przestrzennych”

 - Arkadiusz Stasiak - INFOKART S.A. Warszawa

„Unikatowe rozwiązania firmy Oce w zakresie emisji geodezyjnej dokumentacji wielkoformatowej”

-  Jarosław Bąk - OCE-Poland Ltd. Warszawa

Dyskusja

19.00

Kolacja

 

Dzień drugi   27.08.2010  (piątek)

08.30 – 09.30

Śniadanie

09.30 – 11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja III

„Modelowanie zagrożeń zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych azotanami w województwie podlaskim”

- doc. dr hab. Tomasz Stuczyński - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy

„Automatyzacja procesu pozyskiwania danych przestrzennych przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiarowych”

- prof. dr hab. Stanisław Oszczak, Tomasz Templin - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„Rola CE-BZGIS w procesie upowszechniania GIS w administracji lokalnej i służbach państwowych Regionu Północno-Wschodniego”

- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Przegląd urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych HP”

 - Dorota Groblewska - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja IV
„Czyste lasy - ewidencja dzikich śmietnisk w lasach gminy Ostrów Mazowiecka”

 - dr Bogdan Kolanowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Konieczność współużytkowania katastralnych danych przestrzennych w prowadzeniu różnych ewidencji wynikających z obowiązującego prawa”

- dr Edward Mecha i Weronika Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

Rozwiązania dla druku wielkoformatowego HP”

 - Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

Dyskusja

13.10 – 14.00

Obiad

14.00 – 18.00

Wycieczka do Sejn i Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego

19.00 

Kolacja

 

Dzień trzeci  28.08.2010 (sobota) 

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 12.00

Rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej

12.00 – 13.00

Obiad i zakończenie Forum


\

Autorem zdjęć jest: podinspektor Mariusz Fabisiak

VIII Podlaskie Forum GIS

VIII Podlaskie Forum GIS odbyło się w Białowieży w dniach 25-27 sierpnia 2011 r. Tematem wiodącym Forum były: DANE PRZESTRZENNE I SPOSOBY ICH PREZENTACJI W GIS

 

Dzień pierwszy: Czwartek (25 sierpień 2011r.)


do 1200 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Forum

 

godz. 1200- 1300 Otwarcie Forum i powitanie uczestników

 

godz. 1300 - 1430 I sesja referatowa

 

„Analizy przestrzenne wykonane na podstawie danych zgromadzonych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Białegostoku”
- Bogusław Wilczyński- Urząd Miejski w Białymstoku

„Interaktywna mapa ochrony przyrody w lasach północno-wschodniej Polski - Otwarty system informacji o lasach RDLP w Białymstoku”
- Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

„Wykorzystanie narzędzi GIS w ochronie przyrody na terenie województwa podlaskiego”
- Adam Pawłowski- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 „Technologie OCE wykorzystywane do emisji i udostępniania wielkoformatowej dokumentacji geodezyjnej”
- Jarosław Bąk- OCE Polska

 

godz. 1430- 1530 Obiad

 

godz. 1530- 1800 II sesja referatowa

 

„Harmonizacja i interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych"
- Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Generalizacja, wizualizacja i redakcja kartograficzna procesami w tworzeniu nowej generacji map topograficznych”

- Katarzyna Chałka, Marta Grotek, Katarzyna Sawicka, Magdalena Załuska,
Jerzy Zieliński
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 „Geomedia SDIPortal w praktyce”
- Maciej Maciejonek- Intergraph Polska

„Nowe rozwiązania Hewlett-Packard dla geodezji”
- Wiesław Makówka - Hewlett-Packard

 

godz. 1900 Kolacja- ognisko

 

Dzień drugi: Piątek (26 sierpień 2011r.)

 

godz. 800- 930 Śniadanie

 

godz. 930- 1130 III sesja referatowa

 

„Wizualizacja danych przestrzennych i wyników analiz GIS w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”
- dr Jerzy Wiśniowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Wizualizacja wyników analiz rozpoznawczych z użyciem narzędzi GIS na przykładzie katastrofy w Smoleńsku”
- dr Bogdan Kolanowski - Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań GIS przy WSFiZ w Ostrowi Mazowieckiej

„Mapa glebowo-rolnicza i możliwości jej wykorzystania dla potrzeb rolnictwa i środowiska”
- Jan Jadczyszyn, Artur Łopatka, Magdalena Głuszyńska - Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach

„Miejskie Systemy Informacji Przestrzennej”

- Daniel Wołowik – ESRI Polska, Paweł Pietras – GIS Partner

„Geopryzmat-geodezja systemowa”
- Krzysztof Siedlecki - Geopryzmat

 

godz. 1130- 1200 Przerwa na kawę

 

godz. 1200- 13 30 IV sesja referatowa

 

„Węzły katastralne (na przykładzie miasta granicznego” podstawą wizji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030”

- Weronika Borys, Krzysztof Borys – GEOBID Sp. z o. o. Katowice

„Unijne wyzwania postawione geodezji”
- dr Edward Mecha- Stowarzyszenie Gispol

 

Dyskusja nt. ”Problemy organizacyjne i finansowe służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego w świetle nowych przepisów prawa”

godz. 1330- 1430 Obiad

godz. 1430- 1800 Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz spacer szlakiem Dębów
                         Królewskich

godz. 1900 Uroczysta kolacja

 

Dzień trzeci: Sobota (27 sierpień 2011r.)

 

godz. 800- 900 Śniadanie

godz. 900- 1200 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Cerkwi oraz Parku Pałacowego

godz. 1200 Obiad i zakończenie Forum

 

IX Podlaskie Forum GIS

 

Dzień pierwszy: Czwartek (30 sierpień 2012r.)


do godz. 1200 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Forum

 

godz. 1230- 1300 Powitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starostę Siemiatyckiego

 

godz. 1300 - 1500 I sesja referatowa

 

"Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w usługach e-administracji"
- Robert Kursa - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

„Użyteczność publiczna infrastruktury informacji przestrzennej”
- Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej - zastosowanie systemu do realizacji zadań publicznych”
- Justyna Bachowska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 „Platforma ArcGIS w użyteczności publicznej”
- Anna Biała - ESRI Polska

 „iMp - Klient usług danych przestrzennych w realizacji zadań publicznych”
- Paweł Pietras, Blanka Łakomska - GISPartner Sp. z o.o. Wrocław

 

godz. 1500- 1600 Obiad

 

godz. 1600 - 1800 II sesja referatowa

 

"Możliwości i własności Modułu SDI"
- Marek Szulc (kierownik projektu Geoportal2) - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

„Geoinformacyjne usługi sieciowe w praktyce”
- dr Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Referat o referatach i innych zagadnieniach związanych z projektami informatycznymi”
- Tomasz Berezowski - Intergraph Polska, Warszawa

 „Rozwiązania wielkoformatowe HP dla GIS – drukowanie w chmurze”
- Danuta Karaś - KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka; Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska, Warszawa

 

od godz. 1900Kolacja - ognisko

 

Dzień drugi: Piątek (31 sierpień 2012r.)


godz. 900- 1000 Śniadanie

 

godz. 1000 - 1200 III sesja referatowa

 

"Nowa wersja geoportalu w technologii firmy GEOBID"
- Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o. Katowice

"Infrastruktura ochrony środowiska województwa podlaskiego"
- Jakub Bobrowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

"Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) – na drodze do e-administracji"
- Artur Kapuściński - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

"Możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w systemach wspierających zarządzanie kryzysowe w uwarunkowaniach województwa podlaskiego – próba analizy"
- Jakub Arcisz - Podlaski Urząd Wojewódzki

"Rola, waga i miejsce ewidencji gruntów i budynków w rejestrach publicznych w świetle nowych i ustanawianych przepisów prawnych"
- dr Ludmia Pietrzak, prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer, Stanisław Cegielski - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 

godz. 1200- 1230 Przerwa kawowa

 

godz. 1230 - 1400 IV sesja referatowa

 

"Wykorzystanie usług sieciowych związanych z danymi przestrzennymi w administracji samorządowej"
- dr Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o. Warszawa

"Geoportale – różnorodność treści i funkcjonalności na przykładzie Polski i zagranicy"
- Tadeusz Jastrzębski - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

"Cyfryzacja zasobu w kształtowaniu przestrzeni publicznej"
- Edyta Wenzel-Borkowska - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

godz. 1400- 1500 Obiad

 

godz. 1500- 1800 Niespodzianka

 

godz. 1900Kolacja

Dzień trzeci: Sobota (01 wrzesień 2012r.)


 

godz. 800- 900 Śniadanie

 

godz. 900- 1200 Warsztaty terenowe

 

godz. 1200Obiad i zakończenie forum

 

Podsumowanie

Jubileuszowe X Podlaskie Forum GIS

15 czerwca 2013 r. zakończyło się w Serwach X Podlaskie Forum GIS odbywające się pod hasłem ”Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS?”

W Konferencji wzięło udział około 100 uczestników przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, firm komercyjnych i innych instytucji.

Pierwszą sesję referatową rozpoczął Dyrektor Jerzy Zieliński z GUGiK. Omówił techniczne w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych obowiązujące obecnie w Polsce oraz jakie „boleści” i stan zaawansowania realizowanych przez GUGiK projektów: ASG EUPOS, nazwy geograficzne, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ortofotomapy, NMT, mapy topograficzne i inne. Padło stwierdzenie iż wdrożenie standardów technicznych w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych jest bolesne, ale owocem tych boleści są najnowsze GEOPRODUKTY.

W nowej perspektywie finansowej z UE 2014-2020 planowane jest przez GUGiK dokończenie budowy ZSIoN, tworzenie nowej generacji map topograficznych, realizacja projektu budowy modeli i baz danych tematycznych dotyczących przede wszystkim danych środowiskowych.

Podsumowując swoje wystąpienie Dyrektor Zieliński stwierdził, że bez dużych finansów tak jak wojny Napoleon nie mógł prowadzić tak i nie można  budować  żadnych baz danych. Niestety w budżecie państwa czy samorządu nie ma środków finansowych na ten cel, więc trzeba ich poszukiwać w środkach Unii Europejskiej. Najważniejsze jednak jest to , że musi być do tego dobra wola i chęć.

Kolejny prelegent dr Ludmiła Pietrzak podkreśliła w swoim wystąpieniu, iż nie stworzymy prawidłowych baz danych bez wiarygodnej infrastruktury informacji przestrzennej, gdzie podstawowym obiektem przestrzennym opracowania jest działka ewidencyjna. Dlatego trzeba położyć duży nacisk na modernizację ewidencji gruntów i budynków tak, aby dane z EGiB mogły być zharmonizowane z innymi danymi w Systemach Informacji o Terenie.

W swoim referacie geodeta województwa mazowieckiego Krzysztof Mączewski mówił jak ważni są przy realizacji wszelkich projektów finansowanych ze środków UE zaangażowani Partnerzy. Aby uzyskać dobry produkt  e-usług na rzecz mieszkańców musi być podjęty szereg działań przez zespół podmiotów każdego szczebla samorządu tj. województwa, powiatu i gminy.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mówili,  że dane przestrzenne w Krajowym Systemie Ratownictwa potrzebne są zawsze, o każdej porze dnia i nocy i często mogą decydować o podjętych czynnościach ratowniczych. Z dużym zainteresowaniem oczekują na dane z BDGO10k, BDOT500, bazy PESEL.

Rozwój GIS w Służbach Ratowniczych jest na początku drogi i nie jest bezbolesny, ale już widać jego ogromne możliwości.

O nowej jakości w Systemach Informacji Przestrzennej opowiadał dr Adam Iwaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Użytkownicy systemów GIS chcą używać map w inny sposób, już nie za pomogą myszki i klawiatury, ale dotykowo. Dlatego też musi nastąpić w niedługim czasie zmiana rozwiązań komunikacji. Jednym ze sposobów stworzenia nowej jakości w infrastrukturze danych przestrzennych jest wykorzystanie sieci semantycznych i uzyskanie dzięki nim nowych faktów. Przyszłością zatem jest Inteligentna Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

Krzysztof Borys z firmy Geobid podkreślał, iż jest wiele niejasności w nowo wprowadzonych rozporządzeniach do ustawy o IIP tj. BDOT, GESUT czy GML, które mogą stworzyć wiele problemów zarówno tym, którzy muszą się do nich stosować, ale i autorom oprogramowania.

Aby jakikolwiek projekt odniósł sukces i miał swoją wysoką jakość potrzeba aby zachowane były w równowadze trzy elementy: koszt, zakres projektu i czas mówiła Anna Biała z ESRI Polska.

Tomasz Berezowski z Intergraph Polska kontynuując zeszłoroczną konwencję nieszablonowo spojrzał nt. wdrażania GIS-u, twierdząc iż zaledwie 16 % projektów informatycznych kończy się sukcesem. Wynika to z niskiego poziomu zaufania pomiędzy stroną zlecającą projekt, a wykonawcą. Proponował zatem niezatracanie zdrowego rozsądku w otaczającej rzeczywistości i traktowanie się przez obie strony po partnersku.

Dzień pierwszy zakończył się dyskusją, z której wyłoniono bardzo ciekawe konkluzje.  Przy tworzeniu GISu występują nie tylko bóle, ale i choroby. Dyrektor Mączewski podkreślił, iż zatraciło się wśród geodetów poczucie rzetelności i etos przyzwoitej roboty geodezyjnej, wystosował jednocześnie apel o zachowanie przyzwoitości zawodowej. Padło pytanie: Czy protokół ostatecznego odbioru można zaliczyć do sukcesu zrealizowania projektu GIS?

Trzecią sesję referatową drugiego dnia forum rozpoczęła Alicja Meusz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa dolnośląskiego, która mówiła, iż dane z ewidencji gruntów i budynków są danymi kluczowymi do budowy GIS i nie da się go wdrożyć bezboleśnie.  Powinny być trzy filary prac wdrożeniowych: czas, finanse i ludzie.

Henryka Bałys geodeta powiatu cieszyńskiego opowiadając o budowie swojego systemu i przeszkodach pojawiających się w trakcie zaapelowała do GUGiK, aby to on jako instytucja centralna pomagał i wskazywał tym którzy czują się na siłach i mają chęci do budowy SIP, z jakich środków Unii Europejskiej można skorzystać.

Dr Włodzimierz Kwiatkowski z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej stwierdził, iż nie tylko liczy się jakość danych, ale ich kompatybilność. Dane przyrodnicze, które stanowią znaczną część danych podstawowych muszą być tworzone przy szerokiej współpracy twórców tych danych.

Ciekawą myślą przewodnią tematu przedstawiciela RDOŚ Jakuba Bobrowskiego było uwolnienie danych sektora publicznego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku udostępniła otwarte katalogi ze zbiorami danych widząc w tym wiele korzyści np. zebranie tego co powstało za publiczne pieniądze w jednym miejscu i łatwiejszy dostęp do nich dla „niespecjalistów”.

 

Głównym podsumowaniem jubileuszowego X Podlaskiego Forum GIS mogą być słowa Henryki Bałys: „ Nie można wdrożyć bezboleśnie GIS. ALE WARTO!

 Jak co roku nie zabrakło na Forum prezentacji konkretnych rozwiązań. Przedstawiciele firm Esri, HP Polska, Plot-Mar, OCE, KWANT, Geobidu, Geo-Systemu oraz Impex-Geo omawiali oferowane nowości. Jak co roku można było zapoznać się z urządzeniami do wielkoformatowego skanowania, kopiowania i drukowania oraz sprzętem pomiarowym do zastosowań w geodezji oraz GIS. 

X Podlaskie Forum GIS odbyło się w Serwach k. Augustowa w dniach 13-15 czerwiec 2013 r. Obradom przewodniczyła Anna Rakieć, geodeta województwa podlaskiego. Gośćmi byli m.in. wicemarszałek województwa Mieczysław Baszko oraz dolnośląski WINGiK Alicja Meusz, dyrektor CODGiK Artur Kapuściński. Imprezę zorganizowali: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku. Patronat medialny objęła redakcja miesięcznika GEODETA oraz Geoforum.pl.

 

 

Galeria

Tematyka

Tematem wiodącym tegorocznego Forum było:

"Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS"

    

Podlaskie Forum GIS jest organizowane już dziesiąty rok z rzędu i stale cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnosi poważny wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego, a prezentowane referaty dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania geoinformacji w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Tegoroczne Forum skupi się na praktycznych aspektach wdrożeń Systemów Informacji Przestrzennej w jednostkach administracji publicznej. W szczególności zostaną poruszone kwestie spełniania wymogów prawa przez administrację publiczną w zakresie wdrażania systemów GIS, omijanie przeszkód i dobre praktyki z tym związane, zalety i wady już istniejących systemów oraz nowości oferowane przez firmy z sektora geoinformatycznego.

Uczestnictwo w Forum daje również możliwość prezentacji własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz poznania nowoczesnych technologii i projektów w dziedzinie geoinformacji w skali całego kraju.
X Podlaskiemu Forum GIS patronuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy Forum:
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 oraz
 Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku

Program

Dzień pierwszy: Czwartek (13 czerwiec 2013r.)

 

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników   do godz. 12:00

Otwarcie Forum       
12:00 – 12:30


I sesja referatowa       12:30 – 14:30

 

„Wdrażanie standardów technicznych w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych – czy może być bezboleśnie?”
- Jerzy Zieliński- Główny Urząd Geodezji i Kartografii

„Możliwości implementacji funkcjonujących rejestrów publicznych dla potrzeb budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym”
- dr
Ludmiła Pietrzak, prof. Andrzej Hopfer, Stanisław Cegielski - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

„Jak bardzo publiczna jest informacja geograficzna?”
- Michał Mackiewicz- GIS Support Sp. z o.o.

„Czy wszystko zostało przemyślane w nowych rozporządzeniach wprowadzonych ustawą o IIP?”
- Krzysztof Borys- GEOBID Spółka z o.o.

„Stara dokumentacja? To już nie problem! - rozwiązania dla geodetów proponowane przez firmę PLOT-MAR”
- Marcin Pstrągowski, Daniel Sawa- PLOT-MAR

 

II sesja referatowa 15:30 – 18:00

 

„Doświadczenia z wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej w województwie mazowieckim”
- Krzysztof Mączewski- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Wybrane zagadnienia ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w zobrazowaniach przestrzennych”
- st. kpt. Marcin Janowski, st. bryg. Dariusz Sadowski - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

„Pozyskiwanie, integracja i aktualizacja danych w Web 3.0”
- dr Adam Iwaniak- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„GIS w GIS-ie czyli jak wykorzystać narzędzia GIS przy wdrażaniu i rozwoju systemów informacji przestrzennej”
- Anna Biała- Esri Polska Sp. z o.o.

„Skazani na sukces – projekty informatyczne w administracji publicznej”
- Tomasz Berezowski- Intergraph Polska Sp. z o.o.

 

Dzień drugi: Piatek (14 czerwiec 2013r.)

III sesja referatowa 10:00 – 12:00

 

„Opracowywanie baz danych ewidencji gruntów i budynków jako baz referencyjnych GIS na terenie województwa dolnośląskiego”
- Alicja Meusz- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu

„System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego jako narzędzie wspierające współpracę z gminami”
- Henryka Bałys- Starostwo Powiatowe w Cieszynie

„Trzecia młodość starej mapy. Wody Puszczy Augustowskiej”
- dr inż. Marek Ksepko- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

„Geoportale dla gmin – oczekiwana funkcjonalność. Geoportal na urządzeniach mobilnych”
- Krzysztof Borys- GEOBID Spółka z o.o.

„Aktualne rozwiązania wielkoformatowe HP dla środowiska GIS ( wydruk w chmurze)”
- Wiesław Makówka- Hewlett Packard, KWANT Ostrołęka

 

IV sesja referatowa 12:30 – 14:00

 

„Budowanie bazy środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w systemie GIS”
- dr Włodzimierz Stanisław Kwiatkowski, Przemysław Gawędzki, Agata Jabłońska- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

„Przede wszystkim dane. Wdrażanie otwartego katalogu danych z zakresu ochrony środowiska w województwie podlaskim”
- Jakub Bobrowski- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

„GIS jako narzędzie wspomagające ochronę gruntów rolnych w województwie dolnośląskim”
- Tomasz Figurski, Robert Pajkert, Krzysztof Owsianik- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

„Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię firmy Geo-system”
- dr Waldemar Izdebski- GEOSYSTEM Sp. z o. o.

„Technologia Océ CrystalPoint™ specjalnie dla geodezji – ColorWave550”
- Jarosław Bąk - Systemy Druku Inżynierskiego Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o. , Canon Group Company

 

Dzień trzeci: Sobota (15 czerwiec 2013r.)

Warsztaty terenowe    9:00 – 12:00

 

Zakończenie Forum

Galeria

 Tematyka

Temat wiodący tegorocznego Podlaskiego Forum GIS to:

"Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji"

    

Podlaskie Forum GIS jest organizowane już jedenasty rok z rzędu i stale cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnosi poważny wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego, a prezentowane referaty dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania geoinformacji w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Tegoroczne Forum skupi się na dobrych praktykach jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu istniejących systemów GIS, marketingu systemów informacji przestrzennej będącego motorem skutecznego wdrażania, korzyściach i słabych stronach w edukowaniu odbiorców geoinformacji oraz nowościach oferowanych przez firmy sektora geoinformacyjnego..

Uczestnictwo w Forum daje również możliwość prezentacji własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz poznania nowoczesnych technologii i projektów w dziedzinie geoinformacji w skali całego kraju.
XI Podlaskiemu Forum GIS patronuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy Forum:
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 oraz
 Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku

Miejsce

Tegoroczne XI Podlaskie Forum GIS odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2014 r. w miejscowości Ciechanowiec.


Zakwaterowanie większości uczestników będzie miało miejsce w:

Hotel Nowodwory

ul. Pałacowa 7
18-230 Ciechanowiec

http://hotelnowodwory.pl/


Sesje referatowe oraz zakwaterowanie pozostałych uczestników będzie miało miejsce w:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec

http://www.muzeumrolnictwa.pl/

Podsumowanie

20 czerwca 2015 r. zakończyło się w Goniądzu XII Podlaskie Forum GIS odbywające się pod hasłem ”GIS-szansą rozwoju regionu”.

W Konferencji wzięło udział około 110 uczestników przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, firm komercyjnych i innych instytucji.

Dzień pierwszy Forum otworzyła Anna Rakieć Geodeta Województwa Podlaskiego premierą „GISu Podlasia” realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część druga administracja samorządowa”. Swoją prapremierę miała też prezentacja „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ), którą przedstawił Krzysztof Tomasik – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W obu przypadkach zaprezentowano możliwości Systemów, usługi udostępnione internautom i klientom urzędu marszałkowskiego. Omówiono dalsze perspektywy rozwoju, które znacząco pomogą wpłynąć na poprawę jakości e-usług udostępnianych przez województwa.

Bez wiarygodnych danych, podlegających kompleksowej kontroli nie ma dobrego Systemu Informacji Przestrzennej. O swojej pracy związanej z kontrolą i udostępnianiem danych opowiedzieli przedstawiciele CODGiK Barbara Szczepańska i Andrzej Kwiecień. Podkreślili, iż systematycznie rośnie ilość udostępnianych przez CODGIiK danych. Przy czym wartość danych udostępnianych nieodpłatnie przewyższa wartość danych udostępnianych odpłatnie. Chętnie korzystają z  nich jednostki pożytku publicznego, policja czy jednostki samorządu terytorialnego.

Tomasz Berezowski z Wrocławskiego Instytutu Systemów Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji pokazał jak można jeszcze powiększyć grono użytkowników GISu. Razem z WODGiK w Białymstoku opracowano aplikację, która ułatwi korzystanie z BDOT10k użytkownikom, którzy mają nikłe pojęcie o korzystaniu z aplikacji GIS. Klient dostaje „paczkę”, którą rozpakowuje jednym kliknięciem i ma w pakiecie: aplikację GIS  open source, która się instaluje automatycznie, bazę BDOT10k, która wyświetla się już z odpowiednią symbolizacją oraz instrukcję, która w prosty sposób pomoże mu skorzystać z zakupionych danych. Kierunek, który dzięki temu będzie osiągnięty to prosta mapa, która sama się spopularyzuje i będzie do niej łatwy dostęp.

Bardzo proste narzędzia, które mogą pozwolić na podejmowanie odpowiednich decyzji w mieście czy regionie zaprezentowała Karolina Karpisz z firmy ESRI na przykładzie możliwości analizy widoczności bilbordów w mieście czy danych dotyczących rozmieszczenia potencjału solarnego.

Dr Adam Iwaniak jak zwykle wybiegał myślami w przyszłość, mówiąc że od systemów informatycznych oczekujemy coraz większego zrozumienia. Oczekiwania konsumentów w tej dziedzinie stale rosą, a ich umiejętności maleją. Pojawia się zatem obszar do zagospodarowania poprzez sztuczną inteligencję. Wyzwaniem dla geoinformatyki jest to jak zintegrować dane, które są rozproszone w sieci z danymi, które gromadzą różne instytucje w swoich zasobach. Semantic WEB (Web 3.0) umożliwia  taką  integrację i przetwarzanie publikowanych danych przez maszyny. Należy zatem wziąć pod uwagę, iż idee implementacji INSPIRE powstały już 25 lat temu, a xml czy gml dzisiaj nie w pełni zapewniają to że komputery rozumieją informację, która jest publikowana. Trzeba zatem budując nowe portale mieć wizję jaka będzie przyszłość. Warto szukać nowoczesnych rozwiązań opartych na idei Web 3.0 takich jak Linked Data.

Łukasz Kolendo z Politechniki Białostockiej  opowiedział o „Wielokryterialnej analizie przydatności terenów województwa podlaskiego do rozwoju energetyki wiatrowej”. W I etapie prezentowanego procesu analitycznego wyselekcjonowano obszary wstępnie predysponowane do rozwoju energetyki wiatrowej (ok.30% badanego terenu), a zastosowanie metody AHP pozwoliło na ocenę terenów predysponowanych i następnie ich klasyfikację na łącznie 6 klas przydatności do rozwoju energetyki wiatrowej. Na podstawie ostatecznych wyników można było stwierdzić, iż największe powierzchnie terenów najbardziej przydatnych do posadowienia badanej funkcji (klasa I i II) występują na terenach powiatów suwalskiego i kolneńskiego. Trzeba podkreślić, że Systemy Informacji Geograficznej GIS oraz metody wielokryterialnego wspomagania decyzji stanowią skuteczne narzędzie wspomagające proces decyzyjny w dziedzinie planowania przestrzennego, szczególnie tam, gdzie podejmowane decyzje są pochodną różnego rodzaju uwarunkowań (szczególnie o charakterze przestrzennym).

Duża ilość informacji, którą można analizować w systemach GIS pozwala m. in. lepiej zaplanować   gospodarkę leśną mówił Marcin Sołoguba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski, który realizuje kolejne etapy rozbudowy Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” podkreślał jak ważna jest standaryzacja danych, aby osiągnąć ich harmonizację. Opracowanie modeli danych i katalogu obiektów graficznych oraz szeroka współpraca w tym zakresie stanowią niezbędne elementy powodzenia każdego realizowanego zadania.

Ważnym momentem drugiego dnia Forum było wystąpienie przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z sukcesem pozyskują środki unijne na modernizację ewidencji gruntów
i budynków. WINGiK Robert Cieszyński podkreślił, że początek każdego działania to powołanie odpowiedniej grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych branż: geodeci, informatycy, prawnicy, menedżerzy, która gwarantuje sukces realizowanego projektu. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk apelował, żeby nie przespać szansy, którą daje nowy program unijny „Polska Cyfrowa” w latach 2014-2020 i starać się o środki na poprawę jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Taka okazja może już się nie powtórzyć, podkreślał geodeta powiatowy z Nakła. Przypomniano, że każdą inwestycję-plac budowy rozpoczyna i kończy geodeta
i to jakie będzie miał dane stanowi punkt wyjścia do rozwoju w innych dziadzinach gospodarki.

Wiele emocji wzbudziło wystąpienie dr Ludmiły Pietrzak, która nawiązała do modernizacji operatu ewidencyjnego przechodząc przez wszystkie elementy jego realizacji: SIWZ, projekt modernizacji, warunki techniczne, umowę i bieżącą współpracę. Krok po kroku omówiła popełnione błędy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przewrotnie stawiając hasło jak po skończonej modernizacji egib nie spotkać się w sądzie. W podsumowaniu powiedziała iż efekt modernizacji zależy przede wszystkim od terminu jej realizacji i współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.

Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej  w Białymstoku mówił o przyszłości wdrażanego mobilnego systemu wsparcia Kierującego Działaniami Ratowniczymi, gdzie w szerokim zakresie będą wykorzystywane dane przestrzenne.

Na forum nie zabrakło nowości firm komercyjnych sektora geoinformacyjnego, swoje produkty do obsługi geodezyjnych zgłoszeń internetowych zaprezentowały Geobid i Geo-system.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja technologii realizacji zdjęć ukośnych wykonywanych przez MGGP Aero.

Jak co roku nie zabrakło na Forum prezentacji konkretnych rozwiązań. Można było zapoznać się z urządzeniami do wielkoformatowego skanowania, kopiowania i drukowania takich firm jak HP, Cannon i Kews.

Gośćmi XII Podlaskiego Forum GIS byli m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, przedstawicielka GUGiK Anna Radomyska, dr Adam Iwaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dyrektor CODGiK Artur Kapuściński, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, wojewódzcy inspektorowie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi. Konferencję zorganizowali: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku. Patronat medialny objęła redakcja miesięcznika GEODETA oraz Geoforum.pl.

 

GaleriaReferaty

GIS Podlasia - Anna Rakieć - Geodeta Województwa Podlaskiego, Łukasz KuleszIntergraph Polska Sp. z o. o.Tematyka

 

Miejsce

Tegoroczne XII Podlaskie Forum GIS odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2015 r. w miejscowości Goniądz.


Sesje referatowe oraz zakwaterowanie uczestników będzie miało miejsce w:

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe BARTLOWIZNA


ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz

http://www.biebrza.com.pl/

Program

PROGRAM XIII PODLASKIEGO FORUM GIS

Dzień pierwszy 23.06.2016 (czwartek)

do godz. 12:00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 12:00 - 12:20  Otwarcie Forum

godz. 12:20 - 14:00 Sesja I

Historia w nowoczesnym wydaniu. GIS w edukacji regionalnej na przykładzie projektu
„Atlas Województwa Podlaskiego"
Jakub Bobrowski - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Mapy mówią, czyli od dokumentu analogowego do cyfrowego na terenie
województwa dolnośląskiego
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego

Wykorzystanie archiwalnej mapy glebowo-rolniczej w analizach przestrzennych - 
Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB, Puławy

Stare mapy w nowym stylu, czyli GIS w historii 
Karolina Karpisz - Esri Polska Sp. z o.o.               

godz. 14:00 - 15:00 Obiad

godz. 15:00 - 17:00 Sesja II

Nowy paradygmat publikacji i wyszukiwania danych przestrzennych w sieci WWW
Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mapy przyszłości - Smart M.App’s
Paweł Pręcikowski - Intergraph Polska Sp. z o.o.

GEOPORTAL - nowe funkcjonalności
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w budowie infrastruktury danych
przestrzennych w Polsce
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-system Sp. z o.o.

Druk wielkoformatowy hp Inc. Rozwiązania dla gis
Wiesław Makówka - Hewlett-Packard Polska
Optymalizacja pracy dzięki wydajnym stacjom roboczym hp
Maciej Misiewicz - Hewlett-Packard Polska

godz. 20:00  Kolacja – ognisko

Dzień drugi 24.06.2016 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 12:00  Sesja III

Zadania i obowiązki w zakresie świadczenia usług elektronicznych w dziedzinie
geodezji i kartografii
Krzysztof Mączewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jak udostępnić dane pzgik w sieci?
Artur Kapuściński - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Cechy nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Waldemar Izdebski - Geo-system Sp. z o.o.

GML - lek na wszystko? Problemy implementacyjne nowych rozporządzeń
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

godz. 12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

godz. 12:30 - 14:30  Sesja IV

Wojewódzkie centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej
Paweł Szmajda - GEOPOLIS Sp. z o.o.

Wczoraj, dziś, jutro - informacja przestrzenna z pułapu lotniczego
Jacek Siedlik - MGGP Aero Sp. z o.o.

Współczesna mapa źródłem informacji w analizie rynku nieruchomości
Łukasz Kolendo - Politechnika Białostocka

Mapy zagrożeń w systemie zarządzania kryzysowego województwa podlaskiego.
Wczoraj i dziś
Jakub Arcisz - Podlaski Urząd Wojewódzki

Wykorzystanie urządzeń wielkoformatowych przy ewidencjonowaniu
i drukowaniu materiałów PZGIK
Marcin Tkaczyk - Canon Polska Sp. z o.o.

godz. 14:30 - 15:30  Obiad

godz. 15:30 - 18:30  Niespodzianka

godz. 20:00  Uroczysta kolacja

Dzień trzeci 25.06.2016 (sobota)

godz. 8:00 - 9:00  Śniadanie

godz. 9:00 - 12:00  Warsztaty terenowe

godz. 13:00 - 14:00  Obiad i zakończenie Forum

Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:


XIII Podlaskie Forum GIS zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.


Patronat medialny nad Forum sprawują:


GaleriaProgram

PROGRAM XIV PODLASKIEGO FORUM GIS
Dzień pierwszy 08.06.2017 (czwartek)

do godz. 12:30  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 12:30 - 14:30  Sesja I

E-usługi dla e-zasobu na terenie województwa dolnośląskiego
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

E-usługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Joanna Łagoźny - Geodeta Województwa Lubelskiego

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych
subregionu południowego województwa śląskiego

Henryka Bałys - Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Ewa Sikora - Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Ocena geoportali regionalnych z punktu widzenia użytkownika
Dorota Traczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

godz. 14:30 - 15:30  Obiad

godz. 15:30 - 17:00  Sesja II

ZSIN dla obywatela, administracji, geodety
Ludmiła Pietrzak - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Przegląd Geodezyjny

Jak zamawiać opracowania fotogrametryczne, czyli dobre praktyki vs. najczęściej popełniane błędy
Witold Kuźnicki - MGGP Aero Sp. z o.o.

E-usługi do automatycznej obsługi zamówień na dane i materiały zasobu
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

godz. 20:00  Kolacja - ognisko


Dzień drugi 09.06.2017 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 11:30  Sesja III

Budowa rejestrów publicznych w epoce Web 3.0
Adam Iwaniak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kalejdoskop e-usług. Trendy wdrażania usług elektronicznych na świecie
Jakub Bobrowski  - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Dlaczego trudno żyć bez mapy, czyli jak GIS pomaga w życiu codziennym
Karolina Karpisz - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 11:30 - 12:00  Przerwa kawowa

godz. 12:00 - 13:30  Sesja IV

Rola powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w infrastrukturze informacji przestrzennej
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Geo-system Sp. z o.o.

Wymiana danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji a wykonawcą prac geodezyjnych
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Zastosowanie i implementacja cyfrowych danych geodezyjnych do komputerowego modelowania
parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wojciech Kruszyński - Politechnika Białostocka

godz. 13:30 - 14:30  Obiad i zakończenie Forum


GaleriaMiejsce

Kompleks wypoczynkowy 
Eternite - Poznaj Podlasie
Wólka Nadbużna 66
17-300 Siemiatycze


Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, parter - pok. 019
wodgik@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 518 fax. (85) 66 54 181
Program

PROGRAM XV PODLASKIEGO FORUM GIS
Dzień pierwszy 14.06.2018 (czwartek)

do godz. 10:00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 10:00 - 12:30  Sesja I

Puszcza Białowieska w nowej perspektywie rozwoju zarządzania
Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Lotnicze skanowania laserowe Puszczy Białowieskiej
- potencjał w analizie zasobów przyrodniczych i kulturowych

Krzysztof Stereńczak - Laboratorium Geomatyki - Instytut Badawczy Leśnictwa,
Rafał Zapłata - Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nowoczesne usługi danych przestrzennych
Michał Fijałkowski - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Inteligentne miasta, grywalizacja, transport autonomiczny i wiele więcej.
Subiektywny przegląd najciekawszych podlaskich projektów

Jakub Bobrowski - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Co dalej w GIS od Esri WEGA – system do sprawnego zarządzania zasobem gik
Karolina Karpisz, Eliza Asendy - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:30 - 13:30  Obiad

godz. 13:30 - 16:00  Sesja II

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju
Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju

System Informacji Województwa Świętokrzyskiego – doświadczenia i dobre praktyki z wdrożenia
i utrzymania systemu SIPWŚ generatorem zmian i planów rozwojowych

Katarzyna Grabowska, Karolina Hatys, Piotr Czarneckii
-Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ocena realizacji celów stawianych przed systemami regionalnymi z punktu widzenia użytkownika
Dorota Traczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Obserwacje kosmiczne w Systemach Informacji Przestrzennej
Jan Żołnierz - Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.

Nowa metoda oceny rozdzielczości geometrii danych przestrzennych
Bartłomiej Bielawski - AVILITY Sp. z o.o.

Rozwiązania wielkoformatowe HP Ink dla GIS
Wiesław Makówka, Danuta Karaś - Kwant

godz. 16:45 - 20:00  Wycieczka

godz. 20:00  Kolacja - ognisko


Dzień drugi 15.06.2018 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 12:00  Sesja III

System PZGiK – wymagania i oczekiwania
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

ZSIN dla obywatela, administracji, geodety
Ludmiła Pietrzak  - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Przegląd Geodezyjny

WEGA w praktyce - współpraca ośrodka z przedsiębiorcami
Eliza Asendy - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

godz. 12:30 - 14:35  Sesja IV

Nowości w geoportalu firmy GEOBID e-usługa obsługi wniosków ZUD
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Praktyczne wykorzystanie Powiatowego ZGiK - udostępnianie i sprzedaż danych przez internet
Jacek Żbikowski- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Comarch ERGO – elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej
Paweł Szmajda - COMARCH

Narzędzia geoprzestrzenne Business Intelligence
Paweł Pręcikowski - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Automatyzacja udostępniania informacji z PZGiK
Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o.

godz. 14:35 - 15:30  Obiad i zakończenie Forum


Miejsce

HOTEL BIAŁOWIESKI
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża

Zgłoszenie

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Warunki udziału w Forum:

- przesłanie karty zgłoszeniowej (poczta, fax, e-mail),
- płatność w określonym terminie,
- przesłanie faxem dowodu wpłaty.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność przelewem na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Białystok
87 1090 2587 0000 0001 2040 6948 z dopiskiem „Forum GIS - Białowieża”.

Koszt uczestnictwa - 950 zł /netto/ + 23% VAT (obejmuje: udział w Forum, wyżywienie oraz noclegi).
Z dodatkowym noclegiem w dniu 13 czerwca 2018 roku - 1100 /netto/ + 23% VAT.

Termin płatności: do 06 czerwca 2018 roku.

UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie warunki zawarte w oświadczeniu załączonym do niniejszej informacji – pod warunkiem podpisania i złożenia wspomnianego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem. Oświadczenie należy dostarczyć w ORYGINALE!


Dojazd
Zapewniamy transport do Białowieży w dn. 14.06.2018 r. (odjazd autokaru o 7:30 sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1) oraz powrót do Białegostoku w dn. 15.06.2018 r. (odjazd o 15:30 sprzed Hotelu Białowieski).

Warunki rezygnacji
Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej do dnia terminu płatności.


Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, parter - pok. 019
wodgik@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 518 fax. (85) 66 54 181
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ORGANIZACJI XV Podlaskiego Forum GIS.

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 
15-888 Białystok, 
tel. (85) 665-45-49, 
email: kancelaria@wrotapodlasia.pl.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO w celu orgranizacji XV Podlaskiego Forum GIS.

4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w XV Podlaskim Forum GIS.


Galeria