X Forum - Serwy

X Podlaskie Forum GIS

Podsumowanie

Jubileuszowe X Podlaskie Forum GIS

15 czerwca 2013 r. zakończyło się w Serwach X Podlaskie Forum GIS odbywające się pod hasłem ”Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS?”

W Konferencji wzięło udział około 100 uczestników przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, firm komercyjnych i innych instytucji.

Pierwszą sesję referatową rozpoczął Dyrektor Jerzy Zieliński z GUGiK. Omówił techniczne w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych obowiązujące obecnie w Polsce oraz jakie „boleści” i stan zaawansowania realizowanych przez GUGiK projektów: ASG EUPOS, nazwy geograficzne, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ortofotomapy, NMT, mapy topograficzne i inne. Padło stwierdzenie iż wdrożenie standardów technicznych w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych jest bolesne, ale owocem tych boleści są najnowsze GEOPRODUKTY.

W nowej perspektywie finansowej z UE 2014-2020 planowane jest przez GUGiK dokończenie budowy ZSIoN, tworzenie nowej generacji map topograficznych, realizacja projektu budowy modeli i baz danych tematycznych dotyczących przede wszystkim danych środowiskowych.

Podsumowując swoje wystąpienie Dyrektor Zieliński stwierdził, że bez dużych finansów tak jak wojny Napoleon nie mógł prowadzić tak i nie można  budować  żadnych baz danych. Niestety w budżecie państwa czy samorządu nie ma środków finansowych na ten cel, więc trzeba ich poszukiwać w środkach Unii Europejskiej. Najważniejsze jednak jest to , że musi być do tego dobra wola i chęć.

Kolejny prelegent dr Ludmiła Pietrzak podkreśliła w swoim wystąpieniu, iż nie stworzymy prawidłowych baz danych bez wiarygodnej infrastruktury informacji przestrzennej, gdzie podstawowym obiektem przestrzennym opracowania jest działka ewidencyjna. Dlatego trzeba położyć duży nacisk na modernizację ewidencji gruntów i budynków tak, aby dane z EGiB mogły być zharmonizowane z innymi danymi w Systemach Informacji o Terenie.

W swoim referacie geodeta województwa mazowieckiego Krzysztof Mączewski mówił jak ważni są przy realizacji wszelkich projektów finansowanych ze środków UE zaangażowani Partnerzy. Aby uzyskać dobry produkt  e-usług na rzecz mieszkańców musi być podjęty szereg działań przez zespół podmiotów każdego szczebla samorządu tj. województwa, powiatu i gminy.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mówili,  że dane przestrzenne w Krajowym Systemie Ratownictwa potrzebne są zawsze, o każdej porze dnia i nocy i często mogą decydować o podjętych czynnościach ratowniczych. Z dużym zainteresowaniem oczekują na dane z BDGO10k, BDOT500, bazy PESEL.

Rozwój GIS w Służbach Ratowniczych jest na początku drogi i nie jest bezbolesny, ale już widać jego ogromne możliwości.

O nowej jakości w Systemach Informacji Przestrzennej opowiadał dr Adam Iwaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Użytkownicy systemów GIS chcą używać map w inny sposób, już nie za pomogą myszki i klawiatury, ale dotykowo. Dlatego też musi nastąpić w niedługim czasie zmiana rozwiązań komunikacji. Jednym ze sposobów stworzenia nowej jakości w infrastrukturze danych przestrzennych jest wykorzystanie sieci semantycznych i uzyskanie dzięki nim nowych faktów. Przyszłością zatem jest Inteligentna Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

Krzysztof Borys z firmy Geobid podkreślał, iż jest wiele niejasności w nowo wprowadzonych rozporządzeniach do ustawy o IIP tj. BDOT, GESUT czy GML, które mogą stworzyć wiele problemów zarówno tym, którzy muszą się do nich stosować, ale i autorom oprogramowania.

Aby jakikolwiek projekt odniósł sukces i miał swoją wysoką jakość potrzeba aby zachowane były w równowadze trzy elementy: koszt, zakres projektu i czas mówiła Anna Biała z ESRI Polska.

Tomasz Berezowski z Intergraph Polska kontynuując zeszłoroczną konwencję nieszablonowo spojrzał nt. wdrażania GIS-u, twierdząc iż zaledwie 16 % projektów informatycznych kończy się sukcesem. Wynika to z niskiego poziomu zaufania pomiędzy stroną zlecającą projekt, a wykonawcą. Proponował zatem niezatracanie zdrowego rozsądku w otaczającej rzeczywistości i traktowanie się przez obie strony po partnersku.

Dzień pierwszy zakończył się dyskusją, z której wyłoniono bardzo ciekawe konkluzje.  Przy tworzeniu GISu występują nie tylko bóle, ale i choroby. Dyrektor Mączewski podkreślił, iż zatraciło się wśród geodetów poczucie rzetelności i etos przyzwoitej roboty geodezyjnej, wystosował jednocześnie apel o zachowanie przyzwoitości zawodowej. Padło pytanie: Czy protokół ostatecznego odbioru można zaliczyć do sukcesu zrealizowania projektu GIS?

Trzecią sesję referatową drugiego dnia forum rozpoczęła Alicja Meusz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa dolnośląskiego, która mówiła, iż dane z ewidencji gruntów i budynków są danymi kluczowymi do budowy GIS i nie da się go wdrożyć bezboleśnie.  Powinny być trzy filary prac wdrożeniowych: czas, finanse i ludzie.

Henryka Bałys geodeta powiatu cieszyńskiego opowiadając o budowie swojego systemu i przeszkodach pojawiających się w trakcie zaapelowała do GUGiK, aby to on jako instytucja centralna pomagał i wskazywał tym którzy czują się na siłach i mają chęci do budowy SIP, z jakich środków Unii Europejskiej można skorzystać.

Dr Włodzimierz Kwiatkowski z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej stwierdził, iż nie tylko liczy się jakość danych, ale ich kompatybilność. Dane przyrodnicze, które stanowią znaczną część danych podstawowych muszą być tworzone przy szerokiej współpracy twórców tych danych.

Ciekawą myślą przewodnią tematu przedstawiciela RDOŚ Jakuba Bobrowskiego było uwolnienie danych sektora publicznego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku udostępniła otwarte katalogi ze zbiorami danych widząc w tym wiele korzyści np. zebranie tego co powstało za publiczne pieniądze w jednym miejscu i łatwiejszy dostęp do nich dla „niespecjalistów”.

 

Głównym podsumowaniem jubileuszowego X Podlaskiego Forum GIS mogą być słowa Henryki Bałys: „ Nie można wdrożyć bezboleśnie GIS. ALE WARTO!

 Jak co roku nie zabrakło na Forum prezentacji konkretnych rozwiązań. Przedstawiciele firm Esri, HP Polska, Plot-Mar, OCE, KWANT, Geobidu, Geo-Systemu oraz Impex-Geo omawiali oferowane nowości. Jak co roku można było zapoznać się z urządzeniami do wielkoformatowego skanowania, kopiowania i drukowania oraz sprzętem pomiarowym do zastosowań w geodezji oraz GIS. 

X Podlaskie Forum GIS odbyło się w Serwach k. Augustowa w dniach 13-15 czerwiec 2013 r. Obradom przewodniczyła Anna Rakieć, geodeta województwa podlaskiego. Gośćmi byli m.in. wicemarszałek województwa Mieczysław Baszko oraz dolnośląski WINGiK Alicja Meusz, dyrektor CODGiK Artur Kapuściński. Imprezę zorganizowali: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku. Patronat medialny objęła redakcja miesięcznika GEODETA oraz Geoforum.pl.

 

 

Galeria

Tematyka

Tematem wiodącym tegorocznego Forum było:

"Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS"

    

Podlaskie Forum GIS jest organizowane już dziesiąty rok z rzędu i stale cieszy się dużym zainteresowaniem. Wnosi poważny wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego, a prezentowane referaty dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie stosowania geoinformacji w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Tegoroczne Forum skupi się na praktycznych aspektach wdrożeń Systemów Informacji Przestrzennej w jednostkach administracji publicznej. W szczególności zostaną poruszone kwestie spełniania wymogów prawa przez administrację publiczną w zakresie wdrażania systemów GIS, omijanie przeszkód i dobre praktyki z tym związane, zalety i wady już istniejących systemów oraz nowości oferowane przez firmy z sektora geoinformatycznego.

Uczestnictwo w Forum daje również możliwość prezentacji własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz poznania nowoczesnych technologii i projektów w dziedzinie geoinformacji w skali całego kraju.
X Podlaskiemu Forum GIS patronuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy Forum:
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
 oraz
 Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku

Program

Dzień pierwszy: Czwartek (13 czerwiec 2013r.)

 

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników   do godz. 12:00

Otwarcie Forum       
12:00 – 12:30


I sesja referatowa       12:30 – 14:30

 

„Wdrażanie standardów technicznych w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych w systemach teleinformatycznych – czy może być bezboleśnie?”
- Jerzy Zieliński- Główny Urząd Geodezji i Kartografii

„Możliwości implementacji funkcjonujących rejestrów publicznych dla potrzeb budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym”
- dr
Ludmiła Pietrzak, prof. Andrzej Hopfer, Stanisław Cegielski - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

„Jak bardzo publiczna jest informacja geograficzna?”
- Michał Mackiewicz- GIS Support Sp. z o.o.

„Czy wszystko zostało przemyślane w nowych rozporządzeniach wprowadzonych ustawą o IIP?”
- Krzysztof Borys- GEOBID Spółka z o.o.

„Stara dokumentacja? To już nie problem! - rozwiązania dla geodetów proponowane przez firmę PLOT-MAR”
- Marcin Pstrągowski, Daniel Sawa- PLOT-MAR

 

II sesja referatowa 15:30 – 18:00

 

„Doświadczenia z wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej w województwie mazowieckim”
- Krzysztof Mączewski- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

„Wybrane zagadnienia ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej w zobrazowaniach przestrzennych”
- st. kpt. Marcin Janowski, st. bryg. Dariusz Sadowski - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

„Pozyskiwanie, integracja i aktualizacja danych w Web 3.0”
- dr Adam Iwaniak- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„GIS w GIS-ie czyli jak wykorzystać narzędzia GIS przy wdrażaniu i rozwoju systemów informacji przestrzennej”
- Anna Biała- Esri Polska Sp. z o.o.

„Skazani na sukces – projekty informatyczne w administracji publicznej”
- Tomasz Berezowski- Intergraph Polska Sp. z o.o.

 

Dzień drugi: Piatek (14 czerwiec 2013r.)

III sesja referatowa 10:00 – 12:00

 

„Opracowywanie baz danych ewidencji gruntów i budynków jako baz referencyjnych GIS na terenie województwa dolnośląskiego”
- Alicja Meusz- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu

„System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego jako narzędzie wspierające współpracę z gminami”
- Henryka Bałys- Starostwo Powiatowe w Cieszynie

„Trzecia młodość starej mapy. Wody Puszczy Augustowskiej”
- dr inż. Marek Ksepko- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

„Geoportale dla gmin – oczekiwana funkcjonalność. Geoportal na urządzeniach mobilnych”
- Krzysztof Borys- GEOBID Spółka z o.o.

„Aktualne rozwiązania wielkoformatowe HP dla środowiska GIS ( wydruk w chmurze)”
- Wiesław Makówka- Hewlett Packard, KWANT Ostrołęka

 

IV sesja referatowa 12:30 – 14:00

 

„Budowanie bazy środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w systemie GIS”
- dr Włodzimierz Stanisław Kwiatkowski, Przemysław Gawędzki, Agata Jabłońska- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

„Przede wszystkim dane. Wdrażanie otwartego katalogu danych z zakresu ochrony środowiska w województwie podlaskim”
- Jakub Bobrowski- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

„GIS jako narzędzie wspomagające ochronę gruntów rolnych w województwie dolnośląskim”
- Tomasz Figurski, Robert Pajkert, Krzysztof Owsianik- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

„Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię firmy Geo-system”
- dr Waldemar Izdebski- GEOSYSTEM Sp. z o. o.

„Technologia Océ CrystalPoint™ specjalnie dla geodezji – ColorWave550”
- Jarosław Bąk - Systemy Druku Inżynierskiego Océ-Poland Ltd. Sp. z o.o. , Canon Group Company

 

Dzień trzeci: Sobota (15 czerwiec 2013r.)

Warsztaty terenowe    9:00 – 12:00

 

Zakończenie Forum