XII Forum - Goniądz

Podsumowanie

20 czerwca 2015 r. zakończyło się w Goniądzu XII Podlaskie Forum GIS odbywające się pod hasłem ”GIS-szansą rozwoju regionu”.

W Konferencji wzięło udział około 110 uczestników przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, firm komercyjnych i innych instytucji.

Dzień pierwszy Forum otworzyła Anna Rakieć Geodeta Województwa Podlaskiego premierą „GISu Podlasia” realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część druga administracja samorządowa”. Swoją prapremierę miała też prezentacja „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ), którą przedstawił Krzysztof Tomasik – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W obu przypadkach zaprezentowano możliwości Systemów, usługi udostępnione internautom i klientom urzędu marszałkowskiego. Omówiono dalsze perspektywy rozwoju, które znacząco pomogą wpłynąć na poprawę jakości e-usług udostępnianych przez województwa.

Bez wiarygodnych danych, podlegających kompleksowej kontroli nie ma dobrego Systemu Informacji Przestrzennej. O swojej pracy związanej z kontrolą i udostępnianiem danych opowiedzieli przedstawiciele CODGiK Barbara Szczepańska i Andrzej Kwiecień. Podkreślili, iż systematycznie rośnie ilość udostępnianych przez CODGIiK danych. Przy czym wartość danych udostępnianych nieodpłatnie przewyższa wartość danych udostępnianych odpłatnie. Chętnie korzystają z  nich jednostki pożytku publicznego, policja czy jednostki samorządu terytorialnego.

Tomasz Berezowski z Wrocławskiego Instytutu Systemów Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji pokazał jak można jeszcze powiększyć grono użytkowników GISu. Razem z WODGiK w Białymstoku opracowano aplikację, która ułatwi korzystanie z BDOT10k użytkownikom, którzy mają nikłe pojęcie o korzystaniu z aplikacji GIS. Klient dostaje „paczkę”, którą rozpakowuje jednym kliknięciem i ma w pakiecie: aplikację GIS  open source, która się instaluje automatycznie, bazę BDOT10k, która wyświetla się już z odpowiednią symbolizacją oraz instrukcję, która w prosty sposób pomoże mu skorzystać z zakupionych danych. Kierunek, który dzięki temu będzie osiągnięty to prosta mapa, która sama się spopularyzuje i będzie do niej łatwy dostęp.

Bardzo proste narzędzia, które mogą pozwolić na podejmowanie odpowiednich decyzji w mieście czy regionie zaprezentowała Karolina Karpisz z firmy ESRI na przykładzie możliwości analizy widoczności bilbordów w mieście czy danych dotyczących rozmieszczenia potencjału solarnego.

Dr Adam Iwaniak jak zwykle wybiegał myślami w przyszłość, mówiąc że od systemów informatycznych oczekujemy coraz większego zrozumienia. Oczekiwania konsumentów w tej dziedzinie stale rosą, a ich umiejętności maleją. Pojawia się zatem obszar do zagospodarowania poprzez sztuczną inteligencję. Wyzwaniem dla geoinformatyki jest to jak zintegrować dane, które są rozproszone w sieci z danymi, które gromadzą różne instytucje w swoich zasobach. Semantic WEB (Web 3.0) umożliwia  taką  integrację i przetwarzanie publikowanych danych przez maszyny. Należy zatem wziąć pod uwagę, iż idee implementacji INSPIRE powstały już 25 lat temu, a xml czy gml dzisiaj nie w pełni zapewniają to że komputery rozumieją informację, która jest publikowana. Trzeba zatem budując nowe portale mieć wizję jaka będzie przyszłość. Warto szukać nowoczesnych rozwiązań opartych na idei Web 3.0 takich jak Linked Data.

Łukasz Kolendo z Politechniki Białostockiej  opowiedział o „Wielokryterialnej analizie przydatności terenów województwa podlaskiego do rozwoju energetyki wiatrowej”. W I etapie prezentowanego procesu analitycznego wyselekcjonowano obszary wstępnie predysponowane do rozwoju energetyki wiatrowej (ok.30% badanego terenu), a zastosowanie metody AHP pozwoliło na ocenę terenów predysponowanych i następnie ich klasyfikację na łącznie 6 klas przydatności do rozwoju energetyki wiatrowej. Na podstawie ostatecznych wyników można było stwierdzić, iż największe powierzchnie terenów najbardziej przydatnych do posadowienia badanej funkcji (klasa I i II) występują na terenach powiatów suwalskiego i kolneńskiego. Trzeba podkreślić, że Systemy Informacji Geograficznej GIS oraz metody wielokryterialnego wspomagania decyzji stanowią skuteczne narzędzie wspomagające proces decyzyjny w dziedzinie planowania przestrzennego, szczególnie tam, gdzie podejmowane decyzje są pochodną różnego rodzaju uwarunkowań (szczególnie o charakterze przestrzennym).

Duża ilość informacji, którą można analizować w systemach GIS pozwala m. in. lepiej zaplanować   gospodarkę leśną mówił Marcin Sołoguba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski, który realizuje kolejne etapy rozbudowy Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” podkreślał jak ważna jest standaryzacja danych, aby osiągnąć ich harmonizację. Opracowanie modeli danych i katalogu obiektów graficznych oraz szeroka współpraca w tym zakresie stanowią niezbędne elementy powodzenia każdego realizowanego zadania.

Ważnym momentem drugiego dnia Forum było wystąpienie przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z sukcesem pozyskują środki unijne na modernizację ewidencji gruntów
i budynków. WINGiK Robert Cieszyński podkreślił, że początek każdego działania to powołanie odpowiedniej grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych branż: geodeci, informatycy, prawnicy, menedżerzy, która gwarantuje sukces realizowanego projektu. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk apelował, żeby nie przespać szansy, którą daje nowy program unijny „Polska Cyfrowa” w latach 2014-2020 i starać się o środki na poprawę jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Taka okazja może już się nie powtórzyć, podkreślał geodeta powiatowy z Nakła. Przypomniano, że każdą inwestycję-plac budowy rozpoczyna i kończy geodeta
i to jakie będzie miał dane stanowi punkt wyjścia do rozwoju w innych dziadzinach gospodarki.

Wiele emocji wzbudziło wystąpienie dr Ludmiły Pietrzak, która nawiązała do modernizacji operatu ewidencyjnego przechodząc przez wszystkie elementy jego realizacji: SIWZ, projekt modernizacji, warunki techniczne, umowę i bieżącą współpracę. Krok po kroku omówiła popełnione błędy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przewrotnie stawiając hasło jak po skończonej modernizacji egib nie spotkać się w sądzie. W podsumowaniu powiedziała iż efekt modernizacji zależy przede wszystkim od terminu jej realizacji i współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.

Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej  w Białymstoku mówił o przyszłości wdrażanego mobilnego systemu wsparcia Kierującego Działaniami Ratowniczymi, gdzie w szerokim zakresie będą wykorzystywane dane przestrzenne.

Na forum nie zabrakło nowości firm komercyjnych sektora geoinformacyjnego, swoje produkty do obsługi geodezyjnych zgłoszeń internetowych zaprezentowały Geobid i Geo-system.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja technologii realizacji zdjęć ukośnych wykonywanych przez MGGP Aero.

Jak co roku nie zabrakło na Forum prezentacji konkretnych rozwiązań. Można było zapoznać się z urządzeniami do wielkoformatowego skanowania, kopiowania i drukowania takich firm jak HP, Cannon i Kews.

Gośćmi XII Podlaskiego Forum GIS byli m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, przedstawicielka GUGiK Anna Radomyska, dr Adam Iwaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dyrektor CODGiK Artur Kapuściński, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, wojewódzcy inspektorowie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi. Konferencję zorganizowali: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku. Patronat medialny objęła redakcja miesięcznika GEODETA oraz Geoforum.pl.

 

GaleriaReferaty

GIS Podlasia - Anna Rakieć - Geodeta Województwa Podlaskiego, Łukasz KuleszIntergraph Polska Sp. z o. o.Tematyka

 

Miejsce

Tegoroczne XII Podlaskie Forum GIS odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2015 r. w miejscowości Goniądz.


Sesje referatowe oraz zakwaterowanie uczestników będzie miało miejsce w:

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe BARTLOWIZNA


ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz

http://www.biebrza.com.pl/