XV Forum - Białowieża

XV Forum - Białowieża

Program

PROGRAM XV PODLASKIEGO FORUM GIS
Dzień pierwszy 14.06.2018 (czwartek)

do godz. 10:00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 10:00 - 12:30  Sesja I

Puszcza Białowieska w nowej perspektywie rozwoju zarządzania
Marcin Sołoguba - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Lotnicze skanowania laserowe Puszczy Białowieskiej
- potencjał w analizie zasobów przyrodniczych i kulturowych

Krzysztof Stereńczak - Laboratorium Geomatyki - Instytut Badawczy Leśnictwa,
Rafał Zapłata - Zakład Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nowoczesne usługi danych przestrzennych
Michał Fijałkowski - Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Inteligentne miasta, grywalizacja, transport autonomiczny i wiele więcej.
Subiektywny przegląd najciekawszych podlaskich projektów

Jakub Bobrowski - Stowarzyszenie „Czemu by nie”

Co dalej w GIS od Esri WEGA – system do sprawnego zarządzania zasobem gik
Karolina Karpisz, Eliza Asendy - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:30 - 13:30  Obiad

godz. 13:30 - 16:00  Sesja II

Wystąpienie Głównego Geodety Kraju
Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju

System Informacji Województwa Świętokrzyskiego – doświadczenia i dobre praktyki z wdrożenia
i utrzymania systemu SIPWŚ generatorem zmian i planów rozwojowych

Katarzyna Grabowska, Karolina Hatys, Piotr Czarneckii
-Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ocena realizacji celów stawianych przed systemami regionalnymi z punktu widzenia użytkownika
Dorota Traczyk - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Obserwacje kosmiczne w Systemach Informacji Przestrzennej
Jan Żołnierz - Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.

Nowa metoda oceny rozdzielczości geometrii danych przestrzennych
Bartłomiej Bielawski - AVILITY Sp. z o.o.

Rozwiązania wielkoformatowe HP Ink dla GIS
Wiesław Makówka, Danuta Karaś - Kwant

godz. 16:45 - 20:00  Wycieczka

godz. 20:00  Kolacja - ognisko


Dzień drugi 15.06.2018 (piątek)

godz. 9:00 - 10:00  Śniadanie

godz. 10:00 - 12:00  Sesja III

System PZGiK – wymagania i oczekiwania
Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

ZSIN dla obywatela, administracji, geodety
Ludmiła Pietrzak  - Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Przegląd Geodezyjny

WEGA w praktyce - współpraca ośrodka z przedsiębiorcami
Eliza Asendy - Esri Polska Sp. z o.o.

godz. 12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

godz. 12:30 - 14:35  Sesja IV

Nowości w geoportalu firmy GEOBID e-usługa obsługi wniosków ZUD
Krzysztof Borys - GEOBID Sp. z o.o.

Praktyczne wykorzystanie Powiatowego ZGiK - udostępnianie i sprzedaż danych przez internet
Jacek Żbikowski- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Comarch ERGO – elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej
Paweł Szmajda - COMARCH

Narzędzia geoprzestrzenne Business Intelligence
Paweł Pręcikowski - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Automatyzacja udostępniania informacji z PZGiK
Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o.

godz. 14:35 - 15:30  Obiad i zakończenie Forum


Miejsce

HOTEL BIAŁOWIESKI
ul. Stoczek 218 B
17-230 Białowieża

Zgłoszenie

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Warunki udziału w Forum:

- przesłanie karty zgłoszeniowej (poczta, fax, e-mail),
- płatność w określonym terminie,
- przesłanie faxem dowodu wpłaty.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność przelewem na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Białystok
87 1090 2587 0000 0001 2040 6948 z dopiskiem „Forum GIS - Białowieża”.

Koszt uczestnictwa - 950 zł /netto/ + 23% VAT (obejmuje: udział w Forum, wyżywienie oraz noclegi).
Z dodatkowym noclegiem w dniu 13 czerwca 2018 roku - 1100 /netto/ + 23% VAT.

Termin płatności: do 06 czerwca 2018 roku.

UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie warunki zawarte w oświadczeniu załączonym do niniejszej informacji – pod warunkiem podpisania i złożenia wspomnianego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem. Oświadczenie należy dostarczyć w ORYGINALE!


Dojazd
Zapewniamy transport do Białowieży w dn. 14.06.2018 r. (odjazd autokaru o 7:30 sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1) oraz powrót do Białegostoku w dn. 15.06.2018 r. (odjazd o 15:30 sprzed Hotelu Białowieski).

Warunki rezygnacji
Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej do dnia terminu płatności.


Organizatorzy

Tradycyjnie organizatorami Podlaskiego Forum GIS są:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, parter - pok. 019
wodgik@wrotapodlasia.pl
tel. (85) 66 54 518 fax. (85) 66 54 181
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ORGANIZACJI XV Podlaskiego Forum GIS.

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 
15-888 Białystok, 
tel. (85) 665-45-49, 
email: kancelaria@wrotapodlasia.pl.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO w celu orgranizacji XV Podlaskiego Forum GIS.

4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w XV Podlaskim Forum GIS.


Galeria