Informacje

Informacje

Przetargi

Użytkownik / Tytuł

Tryb

Termin składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Prawo

(tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2101)

(tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 1034)

(Dz.U. 2014 r., poz. 917 z późn. zmianami)

(Dz.U. 2014 r., poz. 924)

(Dz.U. 2014 r., poz. 914)

(Dz.U. 2013 r., poz. 1183)

(Dz.U. 2012 r., poz. 352)

(tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 219)

(Dz.U. 2012 r., poz. 199)

(Dz.U. 2012 r., poz. 125)

(Dz.U. 2011 r. Nr 299, poz. 1772)

(Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642, sprostowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 1031)

(Dz.U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

(tekst jednolity Dz.U. 2017 r. Nr 76, poz. 1382)

(Dz.U. 2004 r. Nr 249, poz. 2498)

(Dz.U. 2001 r. Nr 74, poz. 796)

(Dz.U. 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późń. zmianami)

Informacje

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat : - organizowanych przetargów, - obowiązujących przepisów prawnych w zakresie prowadzenia WODGiK, - projektów ustaw i rozporządzeń związanych z Podlaskim Systemem Informacji Przestrzennej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony internetowej, niektóre opublikowane dokumenty\usługi są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł czy też - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio na stronie internetowej.

Wyłączenia

 • W miarę możliwości będą poprawiane błędy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: WODGiK.
 • E-mail: wodgik@wrotapodlasia.pl
 • Telefon: +48 85 66 54 519

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Budynek: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Główne drzwi budynku są obrotowe.

Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych.

W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis http://www.psip.wrotapodlasia.pl/WODGIK/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.