Mapa interaktywna

Na tych stronach możecie Państwo przeglądać dane geograficzne Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Są one wyświetlane bezpośrednio na stronach portalu lub w trybie pełnoekranowym, po wybraniu funkcji mapy interaktywnej.


Zapraszamy do zapoznania się z mapą województwa podlaskiego. Jest ona generowana dynamicznie z bazy danych GIS Podlasia, a więc przedstawia jej aktualny stan. Po mapie można poruszać się za pomocą ikonek nawigacyjnych. Szczególnie polecamy bardziej zaawansowany tryb interaktywny, w którym dostępna jest pełnoekranowa mapa, można włączać dodatkowe warstwy, przełączać kompozycje czy zapisywać wyświetlone dane do pliku graficznego.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI MAPY INTERAKTYWNEJ

Mapa interaktywna domyślnie otwiera się w trybie pełnoekranowym z treścią mapy topograficznej, wyświetlanej w postaci danych wektorowych na warstwie mapa ogólnogeograficzna. W zależności od przybliżenia/oddalenia treści mapy wyświetlają się tam:

- granice administracyjne (województwa, powiatów i gmin),
- miejscowości,
- budynki i zabudowa,
- drogi oraz ulice (z podziałem na krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i pozostałe),
- rzeki,
- jeziora,
- tereny leśne (z podziałem na lasy iglaste, liściaste i mieszane)

Każdy przedział skalowy ma przypisaną domyślną treść, która jest wyświetlana w oknie mapy.

Przykład

Żeby wyświetlić granice gmin, należy uzyskać powiększenie odpowiadające skali 1:350 000 lub większej, natomiast zabudowa będzie widoczna dla skal większych niż 1:100 000. W dowolnej chwili możemy wyłączyć treść mapy, która nas nie interesuje, poprzez kliknięcie w polu widoczności warstwy.

RASTRY MAP TOPOGRAFICZNYCH I ORTOFOTOMAPA

Na warstwach, poza domyślnie ładowaną wektorową mapą ogólnogeograficzną, znajdują się także rastry map topograficznych oraz ortofotomapa. Są one automatycznie dodawane do legendy przy otwieraniu mapy w trybie interaktywnym i ustawione jako niewidoczne. W przypadku usunięcia tych warstw z legendy można je dodać ponownie wykorzystując w tym celu ikonę „wyświetl mapy” lub „wyświetl klasy i zapytania” z paska narzędziowego. Stopień szczegółowości map rastrowych i ortofotomapy zależy od powiększenia treści mapy.

Przykład

Żeby wyświetlić pokrycie terenu ortofotomapą w skali 1:5000 należy uzyskać powiększenie odpowiadające skali 1:100 000 lub większej. W innym wypadku treścią wyświetlaną będzie scena satelitarna. Dla mapy rastrowej dla skali większej niż 1:100 000 i mniejszej niż 1:25 000 będą wyświetlały się rastry map topograficznych w skali 1:50 000.

KOLEJNOŚĆ WYŚWIETLANIA

W zakładce „zawartość mapy”, która znajduje się po lewej stronie okna z mapą interaktywną mamy możliwość dowolnego ustalenia sposobu nakładania się na siebie wyświetlanej treści. Warstwa znajdująca się na górze legendy będzie zawsze znajdować się w oknie mapy nad pozostałymi warstwami i przesłaniać ich zawartość.

Przykład

Domyślnie pierwszą warstwą jest wektorowa mapa ogólnogeograficzna, kolejną są rastry map topograficznych i ostatnia to ortofotomapy. Jednoczesne włączenie mapy wektorowej i rastrowej spowoduje, że np. lasy znajdujące się na warstwie mapy ogólnogeograficznej przesłonią treść znajdującą się na mapie rastrowej. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wygaszenie lasów z treści mapy ogólnogeograficznej lub przesunięcie na liście warstwy rastrowej przed warstwę z mapą ogólnogeograficzną. Następnie możemy dostosować przeźroczystość mapy rastrowej poprzez kliknięcie na warstwę i wybranie „ustaw przeźroczystość” z rozwijalnego menu. Po satysfakcjonującym nas ustawieniu stopnia przeźroczystości możemy jednocześnie obserwować treść mapy wektorowej i rastrowej. Analogicznie możemy postąpić w przypadku ortofotomap i obserwować jednocześnie treść wektorowej mapy ogólnogeograficznej nałożonej na zobrazowanie lotnicze terenu. Pozwoli to w dużej mierze na uczytelnienie ortofotomapy w zakresie zabudowy, położenia dróg, rzek i jezior i lasów. Ponadto ustalając odpowiednią przeźroczystość dla rastrów mapy topograficznej lub ortofotomapy i wygaszając treść mapy ogólnogeograficznej mamy możliwość bezpośredniego porównania treści.

Przykład

Interesuje nas sprawdzenie w jakim stopniu zdeaktualizowała się treść map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie „1965” w stosunku do dostępnej, w miarę aktualnej, ortofotomapy. Oba opracowania dzieli długi okres czasu (około 25 lat). Przy odpowiednio dużym powiększeniu okna mapy wyświetlą rastrowe arkusze map topograficznych w skali 1:10 000 wraz z ortofotomapą w skali 1:5 000. Domyślnie warstwa rastry map topograficznych znajduje się powyżej warstwy z ortofotomapą w związku z czym jej treść przesłoni ortofotomapę. Modyfikując przeźroczystość oraz przesuwając obie warstwy w legendzie możemy osiągnąć taki wygląd okna mapy, gdzie będzie widoczna treść obu nakładających się na siebie materiałów. Ponieważ na wielu terenach jest dostępna tylko mapa w skali 1:10 000 w układzie „1965”, można po zakupie arkusza stosunkowo precyzyjnie zaznaczyć tam miejsce, gdzie pojawiła się nowa zabudowa, drogi lub zbiorniki wodne. 

WYSZUKIWARKA MIEJSCOWOŚCI

Dużym ułatwieniem w szybkim odnalezieniu interesujących nas miejscowości jest udostępniona w pasku  narzędziowym wyszukiwarka. Po wpisaniu nazwy zostanie wyświetlona lista odszukanych w bazie danych rekordów. Przykładowo po wpisaniu „Suwałki” wyświetlą nam się trzy możliwości do wyboru: Suwałki jako miasto, Suwałki jako gmina i Suwałki jako powiat. Po wybraniu interesującego nas terenu okno mapy zostanie automatycznie do niego powiększone .

DODATKOWA TREŚĆ

Do mapy interaktywnej możemy w każdej chwili dodać dodatkową treść wybierając z paska narzędziowego ikonę „wyświetl klasy i zapytania”.  Z rozwijalnego menu mamy możliwość wyboru interesujących nas kategorii tematycznych. Przykładowo możemy dodać pokrycie terenu kompleksami glebowej przydatności rolniczej lub wyświetlić zasięgi terenów chronionych. Ważną funkcjonalnością tej funkcji jest możliwość wyświetlenia zakresu przestrzennego posiadanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej arkuszy map topograficznych, administracyjno-gospodarczych oraz ortofotomap w różnych skalach i układach współrzędnych.

Przykład

Interesuje nas pokrycie terenu analogowymi mapami w skali 1:25000 w układzie 1965 oraz rastrowymi mapami w skali 1:10000, także w układzie 1965. W celu dodania takich pozycji do legendy i wyświetlenia ich w oknie mapy otwieramy ikonę „wyświetl klasy i zapytania” przechodzimy do asortymentu i w mapach papierowych zaznaczamy arkusze 1:25 000, a następnie w mapach cyfrowych zaznaczamy rastrowe arkusze 1:10 000. Po kliknięciu „wyświetl” w legendzie mapy pojawi się nowa pozycja o nazwie „Portal WODGiK”, gdzie znajdują się wybrane przez nas arkusze. Możemy wyświetlić je niezależnie od siebie lub jednocześnie. W ten sam sposób można dodawać kolejne rodzaje arkuszy, aż do znalezienia takiego, który odpowiada nam pod względem skali i zasięgu obszarowego.

PASEK NARZĘDZIOWY

Pasek narzędziowy w górnej części okna mapy umożliwia następującą funkcjonalność:

- przybliżanie, oddalanie, wybieranie obszarem i powiększanie do pełnej zawartości okna mapy,
- informacja o właściwościach obiektu,
- pomiar odległości i powierzchni,
- wyświetlanie i definiowanie źródeł danych,
- wyświetlanie zdefiniowanych map tematycznych,
- dodawanie klas i zapytań,
- czyszczenie zawartości okna mapy,
- ustawianie przedziałów skalowych,
- okno danych,
- sklep internetowy (koszyk),
- tworzenie mapy użytkownika,
- drukowanie okna mapy,
- wyszukiwarka miejscowości,
- zmiana skali okna mapy.

METADANE

Każdy arkusz, który możemy wyświetlić przez klasy i zapytania posiada swoją metadane, do których dostęp uzyskujemy poprzez dwukrotne kliknięcie na wyświetlonym w oknie mapy zasięgu obszarowym. Uzyskamy wtedy dostęp do następujących danych:

ogólne:

- godło arkusza,
- nazwa arkusza,
- opis,
- cena netto (cena brutto pojawi się po dodaniu arkusza do koszyka),
UWAGA: cena netto dla ortofotomapy w skali 1:5 000 i 1:10 000 dotyczy 1 hektara
- stan magazynowy (w przypadku materiałów analogowych)

sklep internetowy:

- godło,
- opis,
- cena netto (cena brutto pojawi się po dodaniu arkusza do koszyka)

USTAWIENIA

Po lewej stronie okna mapy, mamy do wyboru trzy rozwijalne zakładki. Pierwszą z nich jest zawartość mapy, gdzie znajduje się legenda treści wyświetlanej w oknie mapy, kolejną z nich jest wyszukiwarka, gdzie docelowo będzie funkcjonować wyszukiwarka punktów adresowych i ulic, natomiast ostatnią są ustawienia, gdzie możemy zdefiniować następujące elementy:

- układ współrzędnych, gdzie domyślnie ustawiony jest układ EPSG:2180 (1992), możemy go zmienić na EPSG:4326 (WGS84) lub EPSG:3785 (sferyczny Merkatora),
- przekątna monitora w calach,
- wyświetlanie poszczególnych elementów okna mapy (osie, współrzędne, podziałka, nawigator i krzyżyk)