Mapy o rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Integralną część Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej stanowią dane Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP). Wdrożenie ZSIRPP było odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych instytucji administracji oraz podmiotów gospodarczych w zakresie dostępu do informacji, charakteryzujących stan przyrodniczych zasobów rolnictwa, w tym zwłaszcza stan jakości gleb, retencji wodnej, procesów ich degradacji związanych z erozja wodna i wietrzna, ubytkiem glebowej materii organicznej i zakwaszeniem.

W 2000 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął inicjatywę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP).

 

Koncepcja i rozwiązania szczegółowe ZSIRPP nawiązują do Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej, tworzącego infrastrukturę dostępu do informacji geograficznej, gromadzonej i aktualizowanej na szczeblu regionalnym.
Wdrożenie ZSIRPP było odpowiedzią na rosnące potrzeby różnych instytucji administracji oraz podmiotów gospodarczych w zakresie dostępu do informacji, charakteryzujących stan przyrodniczych zasobów rolnictwa, w tym zwłaszcza stan jakości gleb, retencji wodnej, procesów ich degradacji związanych z erozja wodna i wietrzna, ubytkiem glebowej materii organicznej i zakwaszeniem. Racjonalne prowadzenie gospodarki gruntami oraz przygotowanie regionu do uczestnictwa w programach strukturalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich uzasadniało podjecie działań na rzecz wdrożenia nowoczesnych systemów analizy i monitorowania przestrzeni rolniczej.

 

Operacyjne wykorzystanie GIS, do zarządzania przestrzenią rolniczą i bieżącego wsparcia decyzji, opiera się na aktualnej numerycznej mapie glebowej, danych obrazowych zbieranych z pułapu satelitarnego, numerycznym modelu rzeźby terenu oraz cyfrowych mapach tematycznych, charakteryzujących stan zagrożeń gleb i gospodarki wodnej.

 

Wszystkie dane i modele systemu opracowane dla przestrzeni rolniczej, stanowią integralną część Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)

 

Do podstawowych danych numerycznych już wykorzystywanych w analizach przestrzennych i dostępnych w systemie należą:
- dane glebowe obejmujące informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb i ich użytkowaniu, składzie granulometrycznym, odczynie, zawartości próchnicy, zanieczyszczeniu gleb, waloryzacji przestrzeni rolniczej, rzeźby terenu, agroklimatu, stosunków wodnych oraz erozji wodnej i wietrznej;
- dane lokalnego monitoringu gleb użytków rolnych;
- obrazowania ze zdjęć satelitarnych wraz z klasyfikacją użytkowania ziemi;
- numeryczny model terenu;
- mapy tematyczne obrazujące obszary gleb zagrożonych susza, retencje wodna gleb oraz występowanie gleb marginalnych;
- mapy tematyczne charakteryzujące warunki posadowienia dróg gruntowych, rozmieszczenie ich w
rzeźbie terenu i pilność ich utwardzania;
- mapy tematyczne ewidencji obiektów melioracyjnych.