Udostępnianie zasobu

Udostępnianie zasobu

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Zamów mapę w naszym sklepie internetowym!

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku można zamówić mapy, bazy danych i inne materiały pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są na podstawie Wniosku złożonego  w formie:

1. pisemnej bezpośrednio w siedzibie WODGiK lub wysłanie wypełnionego formularza pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

2. w formie elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późniejszymi zmianami) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy.

3. w formie elektronicznej opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP o którym mowa w art. 3 ptk. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 570) składając pismo ogólne do urzędu, dodając w załączniku wypełniony wniosek.

 

Płatność może być zrealizowana gotówką lub przelewem.

Dane do przelewu:

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP 5422542016

Bank Zachodni WBK 5 Oddział w Białymstoku Nr konta: 61 1500 1344 1213 4006 7534 0000

W przypadku udostępnienia materiałów zasobu na podstawie: 

§  art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

należy złożyć dwa wnioski:  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU PUBLICZNEGO oraz  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

Tutaj możecie Państwo wyszukiwać materiały znajdujące się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są zarówno mapy tradycyjne - papierowe, jak i cyfrowe, skanowane mapy w postaci rastrowej. 

Skorowidze - ułatwią wyszukanie potrzebnych materiałów oraz pozwolą sprawdzić ich dostępność;


Ortofotomapy

Ortofotomapy lotnicze w skali 1:5000 i 1:10000, w układach PUWG1992 i PUWG2000

Mapy papierowe

Tradycyjne papierowe mapy topograficzne w podziale arkuszowym, w skalach 1:10000, 1:25000, 1:50000 i 1:100000

Mapy administracyjne

Przeglądowe mapy administracyjno-gospodarcze powiatów w skali 1:100000 i województwa w skali 1:200000

Mapy rastrowe

Skanowane mapy topograficzne i tematyczne w formacie rastrowym (*.TIF)

Mapy wektorowe

Zwektoryzowane arkusze map topograficznych i tematycznych w formacie *.DGN

Opłaty

Wysokość opłat określa załącznik do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Udostępnianie nieodpłatne

Nie pobiera się opłaty za materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Licencje

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Klauzula informacyjna RODO

Dane bez opłat

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - nieodpłatnie