Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO REALIZACJI WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. (85) 665-45-49, email: kancelaria@wrotapodlasia.pl.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja), na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183).

4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.