Opłaty

Wysokość opłat określa załącznik do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

Pobiera się opłaty za:

1. udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,

4. nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

 

Na wysokość opłaty składają się następujące elementy:

- rodzaj i postać udostępnianych materiałów,

- sposób udostępnienia,

- cel i zakres wykorzystania,

- rodzaj wnioskodawcy,

- okres udostępnienia.

 

Opłaty (wybrane pozycje z Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

L.p.

Materiał zasobu

Jednostka

Cel

Postać

Cena

1.

Mapy topograficzne
o aktualności do 2013
w skali:

1:10000 w ukł. 1965

1:10000 w ukł. 1992

1:25000 w ukł. 1965

1:50000 w ukł. 1965

1:50000 w ukł. WGS84

1:100000w ukł. GUGiK 80

 

Mapy tematyczne
o aktualności do 2013 np.:

Administracyjno-gospodarcza województwa podlaskiego 1:200000

Administracyjno-gospodarcze powiatów 1:100000

1 arkusz

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb własnych podmiotu niezwiązanych z działalnością gospodarczą , bez prawa publikacji w sieci internet

Druk poligraficzny

8 zł

Druk kolorowy ploterowy

20 zł

Raster (na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

10 zł

Wektor(na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

15 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-przetwarzanie na 10 urządzeniach, 500 kopii w przeliczeniu na arkusze A4, 1Mpix  

Druk poligraficzny

8,80 zł

Druk kolorowy ploterowy

22 zł

Raster (na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

11 zł

Wektor(na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

16,50 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-bez ograniczeń

Druk poligraficzny

24 zł

Druk kolorowy ploterowy

60 zł

Raster (na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

30 zł

Wektor(na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

45 zł

 

 

2.

Pełny zbiór danych BDOT10k

100 km2

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb własnych podmiotu niezwiązanych z działalnością gospodarczą , bez prawa publikacji w sieci internet

Postać elektroniczna (na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

200 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-przetwarzanie na 10 urządzeniach, 500 kopii w przeliczeniu na arkusze A4, 1Mpix  

220 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-bez ograniczeń

600 zł

3.

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria

klas obiektów)

100 km2

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb własnych podmiotu niezwiązanych z działalnością gospodarczą , bez prawa publikacji w sieci internet

Postać elektroniczna (na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę)

60 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-przetwarzanie na 10 urządzeniach, 500 kopii w przeliczeniu na arkusze A4, 1Mpix  

66 zł

Materiały zasobu udostępniane dla potrzeb działalności gospodarczej podmiotu lub w celu publikacji opracowań kartograficznych-pochodnych materiałów zasobu w sieci internet-bez ograniczeń

180 zł

 

Do obliczonych kwot za udostępnienie materiałów zasobu dolicza się opłatę: 

§  za użycie nośników danych elektronicznych (4-20GB)  w wysokości 5 zł.

 

Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Nie pobiera się opłaty w wysokości 5 zł jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

•10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

• 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

• 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg. 

 

W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej ( z wysyłką pod wskazany we wniosku adres) lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Przepisu nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

 

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.

 

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności.