Opłaty

Wysokość opłat określa załącznik do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość opłat określa załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

Pobiera się opłaty za:

1. udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,

4. nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

 

Na wysokość opłaty składają się następujące elementy:

- rodzaj i postać udostępnianych materiałów,

- sposób udostępnienia,

- cel i zakres wykorzystania,

- rodzaj wnioskodawcy,

- okres udostępnienia.

Stawki podstawowe opłat za materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowane na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r.   - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zaktualizowane w oparciu o obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Mapy topograficzne - standardowe opracowania kartograficzne:

Skala

Układ

Stan aktualności

Ploterowy wydruk kolorowy (opłata za 1 arkusz mapy)

Ploterowy wydruk czarno-biały (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci rastrowej (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci wektorowej (opłata za 1 arkusz mapy)

1:10000

PL-1992

2014-2019

31,62 zł

22,13 zł

10,54 zł

26,36 zł


Mapy topograficzne - niestandardowe opracowania topograficzne:

Skala

Układ

Stan aktualności

Druk poligraficzny (opłata za 1 arkusz mapy)

Ploterowy wydruk kolorowy (opłata za 1 arkusz mapy)

Ploterowy wydruk czarno-biały (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci rastrowej (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci wektorowej (opłata za 1 arkusz mapy)

1:10000

1965

1980-
-1992

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

brak

1:10000

1992

1999-
-2003

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

15,81 zł

1:25000

1965

1983-
-1986

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

brak

1:50000

1965

1975-
-1980

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

brak

1:50000

WGS84

2003

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

15,81 zł

1:100000

1965

1983 -
-1986

8,43 zł

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

brakKartograficzne opracowania tematyczne i specjalne:

Nazwa materiału zasobu

Ploterowy wydruk kolorowy (opłata za 1 arkusz mapy)

Ploterowy wydruk czarnobiały (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci rastrowej (opłata za 1 arkusz mapy)

Plik cyfrowy w postaci wektorowej (opłata za 1 arkusz mapy)

Mapa administracyjna województwa podlaskiego  w skali 1:200000

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

-

Mapa glebowo-rolnicza 1:25000 (gmina)

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

15,81

Mapa glebowo-rolnicza 1:5000 (obręb)

21,08 zł

14,76 zł

10,54 zł

15,81

 

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k):

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Stawka podstawowa (opłata za 1 km kwadratowy)

1.

Pełny zbiór danych BDOT10k

2,11 zł

2.

Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)

0,63 zł

Do stawki podstawowej stosuje się współczynnik zależny od ilości udostępnianych kilometrów kwadratowych w wysokości: 1.0 jeżeli obszar nie jest większy niż 100 km kwadratowych, 0.8 jeżeli obszar zawiera się w przedziale od 101 do 10000 km kwadratowych, 0.4 jeżeli obszar większy od 10000 km kwadratowych.

 

Pozostałe opłaty

Do obliczonych kwot za udostępnienie materiałów zasobu dolicza się opłatę: 

§  za użycie nośników danych elektronicznych (4-20GB)  w wysokości 5 zł.

 

Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

Nie pobiera się opłaty w wysokości 5 zł jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

•10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

• 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

• 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg. 

 

W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej ( z wysyłką pod wskazany we wniosku adres) lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Przepisu nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

 

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.

 

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności.

 

Współczynniki korygujące

Uwaga: Nie stosuje się współczynnika CL, jeżeli przy obliczeniu wysokości opłaty stosuje się współczynnik korygujący K.

Lp.

Symbol współczynnika

Współczynnik

Zastosowanie

1.

K

0,5

Udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia lub udostępnianie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.

K

0,8

Udostępnianie materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

3.

CL

1.0

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet.

4.

CL

1,1

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 10, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 500, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 1000000 pikseli.

5.

CL

1,2

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 100, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 2000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

6.

CL

1,3

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 500, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 5000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

7.

CL

1,4

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 1000, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 10000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

8.

CL

1,7

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 10000, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 50000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

9.

CL

2

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 60000, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 200000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

10.

CL

2,5

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: 200000, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: 500000, sposób publikacji w sieci Internet: pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2100000 pikseli.

11.

CL

3

Udostępnianie materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej z następującymi parametrami: maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet: bez ograniczeń, łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przeliczeniu na arkusze formatu A4: bez ograniczeń, sposób publikacji w sieci Internet: bez ograniczeń.