WODGiK

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadania WODGiK

Czym się zajmujemy

Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 

1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a. gromadzenie i przechowywanie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b. przygotowywanie warunków technicznych do udzielanych zamówień publicznych,

c. zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,

d. kontrolowanie i przyjmowanie operatów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

e. wykonywanie kopii zabezpieczających materiały stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,

f. wnioskowanie o wyłączanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

g. wdrażanie nowych technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

h. planowanie działań związanych z utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w tym zakresie;

 

2. Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o udostepnienie materiałów,

b. udostępnianie map i danych oraz wydawanie licencji na udostępnione materiały,

c. utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb prowadzenia, gromadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

d. promowanie zasobu oraz udzielanie informacji o wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

 

3. Sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 

4. Prowadzenie w Podlaskim Systemie Informacji Przestrzennej (PSIP) baz danych obejmujących następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:

a. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1: 10 000,

b. kartograficznych opracowań tematycznych;

c. metadanych o materiałach zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

 

 5. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań.

 

6. Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Centralnym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ośrodkami powiatowymi, innymi instytucjami i urzędami zajmującymi się tworzeniem Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

 

Nasze przesłanki:
• zadowolony klient 
• kompetentnie załatwiona sprawa 
• przyjazny urzędnik.

Zasób geodezyjny i kartograficzny