Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Jednym z zadań WODGiK jest prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należą do niego Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), standardowe opracowania kartograficzne, niestandardowe opracowania topograficzne w skalach od 1:10000 do 1:100000, mapy tematyczne oraz inne materiały takie jak wektorowe zbiory danych.

Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

BDOT10k - jest ogólnokrajowym systemem gromadzenia i udostępniania danych topograficznych, jest źródłem nowej jakości danych w stosunku do dotychczasowych map topograficznych.

Niestandardowe opracowania topograficzne

Niestandardowe opracowania topograficzne to tradycyjne papierowe mapy topograficzne jak również ich rastrowa i wektorowa postać. Ukazują ukształtowanie i pokrycie terenu (między innymi wody, szatę roślinną, tereny zabudowane, drogi oraz szereg innych obiektów). Zależnie od przeznaczenia i wymaganej szczegółowości, zostały opracowane w skalach: 1:10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000.

Opracowania tematyczne

Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującym kilka wybranych elementów treści ogólnogeograficznej bądź określone zagadnienie społeczno-gospodarcze lub przyrodnicze. Tłem, tzw. podkładem, dla przedstawienia treści map tematycznych jest odpowiednio dobrana mapa topograficzna lub jej wybrane elementy.

Standardowe opracowania kartograficzne

Standardowe opracowania topograficzne tworzy się na podstawie danych zawartych w BDOT10k